Obviněný

1.    Kdo může být obhájcem v trestním řízení a mohu si obhájce zvolit?

2.    Jsem obviněný starší 18 let a nemám dostatek prostředků na úhradu služeb obhájce. Mám možnost být zastupován obhájcem bezplatně?

3.    Lze podat návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě i v pozdějších stádiích řízení?


4.    Mám nárok na bezplatnou obhajobu?

5.    Jak podat návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě?

6.    Pokud soud rozhodne, že mám nárok na bezplatnou obhajobu, mohu si zvolit obhájce?


7.    Nevím jakého obhájce si zvolit


8.    Jaké jsou povinnosti obhájce?

9.    Nejsem spokojený s obhájcem, který mi byl ustanoven.  Je možné ho změnit ?

10.    Musím být povinně zastoupen obhájcem z důvodů nutné obhajoby. Hradí náklady obhajoby stát?


11.    Mám-li nárok na bezplatnou obhajobu, vztahuje se na všechna navazující řízení o opravných prostředcích?


12.    Mám-li nárok na bezplatnou obhajobu, může mi být odňat před skončením řízení (nebo i po skončení řízení)?

13.    Jestliže mi nárok na bezplatnou obhajobu nebyl přiznán, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?


14.    Byl jsem policí zadržen. Mám právo na právní pomoc obhájce?

15.    Je proti mně vedeno zkrácené řízení. Mám právo na bezplatnou právní pomoc obhájce?

16.    Byl jsem předvolán na policii k podání vysvětlení? Mám právo na bezplatnou pomoc advokáta?


17.    Nemám prostředky na úhradu nákladů na znalecký posudek. Může náklady na znalecký posudek hradit stát?

18.    Mám-li nárok na bezplatnou obhajobu, jakým způsobem budou hrazeny náklady řízení?


19.    Jsem mladistvý (starší 15 let a mladšího 18 let). Můžu si jako mladistvý zvolit obhájce a mám právo na bezplatnou obhajobu?

20.    Jsem mladistvý, jakým způsobem budou hrazeny náklady řízení?

21.    Moje dítě mladší 15 let je podezřelé ze spáchání činu jinak trestného, má právo na bezplatnou obhajobu?

 

22.   Vzory právních podání

 

 • Vzor návrhu obviněného na přiznání nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu
 • Vzor stížnosti obviněného proti rozhodnutí o nepřiznání nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu
 • Vzor návrhu  obviněného na ustanovení obhájce
 • Vzor oznámení obžalovaného o změně obhájce
 • Vzor žádost obžalovaného o zproštění povinnosti ustanoveného obhájce z obhajování z důležitých důvodů
 • Vzor žádost obviněného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá
 • Vzor stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá
 • Vzor stížnosti odsouzeného proti rozhodnutí soudu o povinnosti nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci


 
1.    Kdo může být obhájcem v trestním řízení a mohu si obhájce zvolit?

Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát. Advokát se může v některých případech nechat zastoupit pro jednotlivé úkony koncipientem. Jako obviněný máte právo zvolit si obhájce a radit se s ním i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení (§ 33 odst.1 tr.ř.)  Pokud si obhájce nezvolíte sám, může Vám ho zvolit zákonný zástupce, příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Jste-li jako obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li vaše způsobilost k právním úkonům omezena, mohou tak učinit tyto osoby i proti vaší vůli. Vždy si však můžete namísto obhájce, který Vám byl ustanoven (viz. dále) nebo osobou k tomu oprávněnou zvolen, zvolit obhájce jiného.

2.    Jsem obviněný starší 18 let a nemám dostatek prostředků na úhradu služeb obhájce. Mám možnost být zastupován obhájcem bezplatně?


Pokud jste obviněný tj. bylo-li vám sděleno obvinění a bylo-li proti vám zahájeno trestní stíhání a současně nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil náklady obhajoby, můžete podat návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě nebo obhajobě za sníženou odměnu, a to i pokud ve vašem případě nejde o nutnou obhajobu, tedy i pokud ze zákona nemusíte být povinně zastoupen advokátem (§ 33 odst. 2 tr. ř.). Před sdělením obvinění o přiznání nároku na bezplatnou obhajobu rozhodnout nelze. V případě, že v přípravném řízení soudce a v řízení před soudem předseda senátu rozhodne, že máte nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu, hradí odměnu vašeho obhájce zcela nebo zčásti stát. To platí, jak v případě, kdy si obhájce zvolíte, tak i v případě, pokud je vám na vaši žádost po právní pomoci rozhodnutí o bezplatné obhajobě nebo obhajobě za sníženou odměnu ustanoven. Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vás o právu na bezplatnou obhajobu či na obhajobu za sníženou odměnu poučit a poskytnout vám možnost uplatnění tohoto práva.

3.    Lze podat návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě i v pozdějších stádiích řízení?


Návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě lze podat nejen v přípravném řízení (tj. stádium trestního řízení do podání obžaloby) a v řízení před soudem prvního stupně, ale i v dalších stádiích řízení – zejména v odvolacím řízení, ale i v řízení o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení). Návrh se však vždy podává k soudu prvního stupně (tj. k okresnímu nebo krajskému soudu), který o něm musí bez zbytečného odkladu rozhodnout nebo jej postoupit nadřízenému soudu, pokud řízení vede některý nadřízený soud.

4.    Mám nárok na bezplatnou obhajobu?


O vašem právu na bezplatnou obhajobu nebo o obhajobě za sníženou odměnu rozhoduje soudce (v přípravném řízení) nebo v předseda senátu (v řízení před soudem). Neexistují jednotná stanovená kritéria, která stanoví při jakých majetkových a sociálních poměrech, máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo obhajobu za sníženou odměnu. Každý případ posuzuje soudce individuálně, takže je obtížné předem určit, zda vám soud nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu přizná.

5.    Jak podat návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě?


V přípravném řízení (tj. fáze trestního řízení před tím, než státní zástupce podá obžalobu) podáte tento návrh prostřednictvím státního zástupce a rozhodne o něm soudce. V řízení před soudem podáte návrh soudu, který koná řízení v prvním stupni (tj. okresní nebo krajský soud), a rozhodne o něm předseda senátu. O vašem právu na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu může sice soud nebo v přípravném řízení soudce rozhodnout bez vašeho výslovného návrhu, avšak je vždy lepší, když tento návrh podáte hned po zahájení trestního stíhání (poté, co je vám sděleno obvinění) nebo v okamžiku, kdy se dostanete do situace, že vaše majetkové poměry vám nedovolí hradit náklady spojené se zastupováním advokátem.

Návrh na rozhodnutí o právu na bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu můžete podat vy sám, váš obhájce a dále vaši příbuzní v pokolení přímém, váš sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Tyto osoby vám mohou rovněž obhájce zvolit. Pokud jste zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li vaše způsobilost k právním úkonům omezena, mohou tak učinit tyto osoby i proti vaší vůli.
 
Společně s návrhem je třeba předložit příslušné doklady o vašich majetkových a sociálních poměrech tj. např. potvrzení, že jste zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání od příslušného úřadu práce, potvrzení že jste zařazen do rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, potvrzení o tom, že pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, potvrzení od obce místa trvalého bydliště, že nejste vlastníkem majetku, který by mohl být použit k úhradě nákladů obhajoby, daňové přiznání, pokud ho podáváte, výpis z bankovního účtu, výpis z katastru nemovitostí, čestné prohlášení, že nevlastníte žádný další majetek, z něhož byste mohl hradit náklady obhajoby. Soud tyto údaje sám nezjišťuje a doklady neopatřuje, a v případě, že neosvědčíte, že nemáte dostatek prostředků, soud vaši žádost o bezplatnou obhajobu zamítne.

Vzor návrhu obviněného na přiznání nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu ke stažení zde.

6.    Pokud soud rozhodne, že mám nárok na bezplatnou obhajobu, mohu si zvolit obhájce?

Poté co soudce či předseda senátu rozhodne o tom, že máte nárok na bezplatnou obhajobu, máte právo sám si obhájce, který vás bude zastupovat zvolit, (může vám ho také zvolit zákonný zástupce, příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, druh a zúčastněná osoba). Tohoto obhájce pak platí stát.

7.    Nevím jakého obhájce si zvolit


Pokud nevíte pro koho se rozhodnout, tak po právní moci usnesení o bezplatné obhajobě nebo obhajobě za sníženou odměnu podejte návrh nový, aby vám soud ustanovil konkrétního advokáta sám. V případě, že musíte být povinně zastoupen obhájcem a obhájce si nezvolíte, nebo Vám ho nezvolí vaši příbuzní v pokolení přímém, váš sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba, bude Vám obhájce ustanoven soudem. Ustanovený obhájce je povinen obhajobu převzít. Z důležitých důvodů může však být obhájce na svou žádost nebo na žádost obviněného povinnosti obhajování zproštěn a místo něho ustanoven obhájce jiný.

Vzor návrhu  obviněného na ustanovení obhájce ke stažení zde.

8.    Jaké jsou povinnosti obhájce?


Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení zájmů obviněného prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují. Obhájce může v trestním řízení působit a jednat jen ve prospěch obviněného. O všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, je povinen zachovávat mlčenlivost a této povinnosti jej může zbavit pouze klient (povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na případy, jde-li o zákonem uloženou povinnost překazit spáchání trestného činu). Obhájce nesmí při obhajobě postupovat v rozporu se zákonem (např. ovlivňovat svědky). Obhájce musí provádět obhajobu účinně, sám se snažit opatřit důkazy svědčící ve prospěch obviněného, poukazovat na nedostatky a slabiny důkazů předkládaných proti obviněnému, na nezpůsobilost důkazů obžaloby prováděných v hlavním líčení prokázat vinu obžalovaného atd. Obhájce postupuje podle pokynů klienta (obviněného), ale má ve vztahu k němu do určité míry samostatné postavení tím, že na základě svých odborných znalostí musí v řízení účelně uplatnit všechny skutečnosti, okolnosti i způsoby obhajoby ve prospěch obviněného. Obhájce se musí včas dostavovat k úkonům trestního řízení, při nichž je jeho účast nezbytná. Obhájce má rovněž povinnosti vyplývající ze zákona o advokacii Práva a povinnosti advokáta vůči klientovi.

9.    Nejsem spokojený s obhájcem, který mi byl ustanoven.  Je možné ho změnit ?

Na místo obhájce, který vám byl ustanoven, nebo vám byl osobou k tomu oprávněnou (viz. odpověď na předchozí otázku) zvolen, si můžete zvolit obhájce jiného. Změnu obhájce musíte oznámit orgánům činným v trestním řízení. V praxi zpravidla změnu oznámí vámi zvolený advokát předložením plné moci orgánu činnému v trestním řízení. Oznámíte-li změnu obhájce tak, aby obhájce mohl být o úkonu trestního řízení vyrozuměn v zákonem stanovené lhůtě, orgán činný v trestním řízení ode dne doručení takového oznámení vyrozumívá o tomto úkonu nově zvoleného obhájce. V opačném případě je obhájce předtím ustanovený nebo zvolený povinen obhajobu vykonávat do doby, než ji osobně převezme později zvolený obhájce.


Pokud nejste spokojený s obhájcem, který vám byl ustanoven z důvodů nutné obhajoby, a nezvolíte si jiného obhájce, můžete podat soudu návrh na zproštění obhájce povinnosti obhajoby. Z důležitých důvodů může být obhájce na svou žádost nebo na žádost obviněného povinnosti obhajování zproštěn a místo něho ustanoven obhájce jiný. Povinnosti obhajování zprostí v řízení před soudem předseda senátu a v přípravném řízení soudce. Důležitými důvody, pro které může soud obhájce obhajoby zprostit jsou: narušení důvěry mezi obviněným a obhájcem, obhájce se opakovaně nedostaví k úkonům trestního řízení, při nichž je jeho účast nezbytná, ani nezajistí účast svého zástupce, obhájce poskytl v téže věci nebo ve věci související již právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, komu byl ustanoven, zájmy obhájce nebo osoby obhájci blízké jsou v rozporu se zájmy toho, komu byl ustanoven, obhájce obhajuje v téže věci jiného obviněného, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy obviněného, jemuž byl ustanoven apod.) Je-li ustanovený obhájce zproštěn povinnosti vás obhajovat, bude vám místo něj ihned ustanoven obhájce jiný. V tomto případě vám nebude před ustanovením obhájce poskytnuta lhůta, abyste si obhájce zvolil, nicméně vaše právo zvolit si místo ustanoveného obhájce, obhájce jiného zůstává zachováno.

Vzor oznámení obžalovaného o změně obhájce ke stažení zde.

Vzor žádost obžalovaného o zproštění povinnosti ustanoveného obhájce z obhajování z důležitých důvodů ke stažení zde.

10.    Musím být povinně zastoupen obhájcem z důvodů nutné obhajoby. Hradí náklady obhajoby stát?


I v případě nutné obhajoby, pokud nemáte dostatečné prostředky na úhradu nákladů obhajoby, můžete využít bezplatné obhajoby, pokud si chcete obhájce zvolit. V případě, že musíte být povinně zastoupen obhájcem a obhájce si nezvolíte, nebo Vám ho nezvolí vaši příbuzní v pokolení přímém, váš sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba, bude Vám obhájce ustanoven soudem. Náklady na odměnu ustanoveného obhájce hradí dočasně stát. Pokud však nepodáte návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě, budete hradit náklady státu na odměnu a hotové výdaje ustanoveného obhájce jako součást nákladů řízení. Proto i v případě, že se ve vašem případě jedná o nutnou obhajobu a obhájce je vám ustanoven soudem a jste ve špatné finanční situaci, podejte návrh na bezplatnou obhajobu nebo o obhajobu za sníženou odměnu (viz. výše). 

11.    Mám-li nárok na  bezplatnou obhajobu, vztahuje se na všechna navazující řízení o opravných prostředcích?


V případě, že je vám přiznán nárok na bezplatnou obhajobu, vztahuje se toto rozhodnutí i na obhajobu v rámci odvolacího řízení. V případě řízení o mimořádných opravných prostředcích (tj. dovolání nebo obnova řízení) musíte znovu podat návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě.

12.    Mám-li nárok na bezplatnou obhajobu, může mi být odňat před skončením řízení (nebo i po skončení řízení)?


Pominou-li důvody pro bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu, tj. pokud získáte prostředky, abyste mohl hradit náklady obhajoby, v přípravném řízení soudce a v řízení před soudem soud rozhodne, že již nemáte nárok na obhajobu bezplatnou nebo na obhajobu za sníženou odměnu, a byl-li obhájce na žádost obviněného ustanoven, ustanovení obhájce zruší.

13.    Jestliže mi nárok na bezplatnou obhajobu nebyl přiznán, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?


Proti usnesení o návrhu na bezplatnou obhajobu můžete do 3 dnů od doručení usnesení podat stížnost, která má odkladný účinek.

 

Vzor stížnosti obviněného proti rozhodnutí o nepřiznání nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu ke stažení zde.

14.    Byl jsem policí zadržen. Mám právo na právní pomoc obhájce?

Pokud jste byl/a zadržen/a máte právo zvolit si obhájce, hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu zadržení. Máte rovněž právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při vašem výslechu, s výjimkou toho pokud je vámi zvolený obhájce nedosažitelný ve lhůtě 48 hodin od zadržení. Pokud není obhájce dosažitelný ve lhůtě 48 hodin, má policie právo provést váš výslech i bez přítomnosti obhájce. Máte však právo nevypovídat. O těchto právech vás musí policie poučit a poskytnout vám plnou možnost k jejich uplatnění. Máte však pouze práv si obhájce zvolit, nemůžete žádat, aby vám byl ustanoven. Advokáta si zvolíte tak, že buď udělíte konkrétnímu advokátovi, kterého znáte plnou moc, nebo si zvolíte obhájce dle seznamu advokátů. O předložení seznamu advokátů požádejte policejní orgán. V případě, že jste podával před tím, než jste byl/a zadržena vysvětlení, kterému byl přítomen advokát, je vhodné zvolit si obhájcem pokud možno advokáta, který byl přítomný podání vysvětlení, protože je zasvěcen do věci více než kterýkoliv jiný advokát.

15.    Je proti mně vedeno zkrácené řízení. Mám právo na bezplatnou právní pomoc obhájce?


Podezřelým se ve zkráceném řízení stáváte okamžikem zahájení výslechu, při kterém vám musí být sděleno z čeho jste podezřelý. Od tohoto okamžiku máte stejná práva jako obviněný. Pokud byl zadržen a nebudete o propuštěn ze zadržení, ale budete předán s návrhem na potrestání soudu k provedení zjednodušeného řízení, máte právo ve stanovené lhůtě si obhájce zvolit a pokud si ho nezvolíte, bude vám na dobu, po kterou trvají důvody zadržení ustanoven. V případě, že jste propuštěn ze zadržení, máte právo si obhájce zvolit a radit se s ním. Jako podezřelý ve zkráceném řízení máte rovněž právo učinit podle § 33 odst. 3 tr. ř. návrh na vydání rozhodnutí, že máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo obhajobu za sníženou odměnu. Soud rozhodne v takovém případě o vašem návrhu s největším urychlením. Návrh se podávám stejným způsobem jako ve standardním řízení, jak je výše uvedeno. 

16.    Byl jsem předvolán na policii k podání vysvětlení? Mám právo na bezplatnou pomoc advokáta?

Ačkoliv máte při podání vysvětlení právo na právní pomoc advokáta, nejedná se o právo na bezplatnou právní pomoc advokáta. Policejní orgán není povinen jakýmkoliv způsobem opatřovat právní pomoc advokáta  Pokud chcete, aby se podání vysvětlení zúčastnil advokáta budete muset právní pomoc advokáta hradit. Pokud požádáte policejní orgán o právní pomoc advokáta a nemáte možnost, jak se s advokátem spojit (např. mobilní telefon), policie vám musí umožnit se s advokátem spojit. Advokát, který poskytuje právní pomoc při podávání vysvětlení, nevystupuje v roli obhájce, ačkoliv není vyloučeno, aby vystupovat jako obhájce v pozdějším stádiu řízení, pokud si jej za obhájce zvolíte. Právní pomoc advokáta při podání vysvětlení není srovnatelná s činností obhájce. Advokát vám může poskytnout radu o významu vysvětlení, jeho důležitosti pro další řízení a možných důsledků pro vás, o možnosti odepřít vysvětlení, o případné právní kvalifikaci skutkových okolností, o kterých vypovídáte apod. Advokát nemůže do podání vysvětlení zasahovat kladením otázek, domáhat se nahlédnutí do spisu, domáhat se účasti na jiných úkonech, kterých se ten, kdo podává vysvětlení neúčastní.

17.    Nemám prostředky na úhradu nákladů na znalecký posudek. Může náklady na znalecký posudek hradit stát?

Náklady na znalecký posudek se rozumí znalečné tj. odměna za znalecký úkon a náhrada hotových výdajů znalce. Pokud máte jako obviněný nárok na bezplatnou obhajobu nebo na obhajobu za sníženou odměnu, můžete žádat, aby předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce rozhodl o tom, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který vyžádáte. Vaší žádosti nebude vyhověno, pokud znalecký posudek není pro objasnění věci zřejmě potřebný, nebo znalecký posudek již vyžádal orgány činný v trestním řízení.


O úhradu nákladů na znalecký posudek je možné požádat, až poté, co rozhodnutí o nároku na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu nabude právní moci. Znalecký posudek je možné vyžádat i před tím, než bude o otázce hrazení nákladů na znalecký posudek rozhodnuto – v takovém případě však riskujete, že v případě zamítavého rozhodnutí tyto náklady ponesete. Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce se omezí pouze na rozhodnutí, zda náklady na pořízení znaleckého posudku ponese stát, ale sami znalecký posudek neobstarávají. Ten obstarává obviněný. Proti zamítavému usnesení je možné podat stížnost, která nemá odkladný účinek.

 

Vzor žádost obviněného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá ke stažení zde.

 

Vzor stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá ke stažení zde.
 


18.    Mám-li nárok na bezplatnou obhajobu, jakým způsobem budou hrazeny náklady řízení?Náklady trestního řízení jste povinen nahradit státu pouze v případě, pokud jste byl pravomocně uznán/a vinným/nou. Jedná se o tyto náklady

 • náklady spojené s výkonem vazby (denní sazbu připadající na náklady spojené s výkonem vazby a způsob úhrady těchto nákladů stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 10/2000 Sb.)
 • odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemáte nárok na obhajobu bezplatnou,
 • náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody (upravuje zákon o výkonu trestu odnětí svobody)
 • paušální částkou ostatní náklady, jež nese stá, kterou stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 312/1995 Sb.

Pokud vám byl přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu, neplatíte odměnu a hotové výdaje uhrazené státem ustanovenému obhájci vůbec, nebo pouze poměrnou část v rozsahu rozhodnutí o nároku na obhajobu za sníženou odměnu. I přestože máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu, musíte státu nahradit ostatní náklady řízení (tj. náklady spojené s výkonem vazby, trestu odnětí svobody a paušální částku ostatních nákladů).

Dále pokud jste podal/a zcela bezvýsledně dovolání nebo návrh na obnovu řízení, jste povinen/a státu nahradit náklady řízení o tomto návrhu, a to paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo vyhláškou č. 312/1995 Sb. Dále jste povinen/a nahradit státu odměnu a hotové výdaje obhájci, pokud byl v souvislosti s takovým návrhem ustanoven, ledaže máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo na obhajobu za sníženou odměnu.

Vedle nákladů trestního řízení, vám může být v případě, že jste byl pravomocně uznám vinným/nou uložena povinnost k náhradě nákladů poškozeného. Byl-li poškozenému alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody, je odsouzený, máte vedle povinnosti nahradit poškozenému škodu, povinnost nahradit mu náklady potřebné k účelnému uplatnění jeho nároku na náhradu škody v trestním řízení včetně nákladů vzniklých přibráním zmocněnce tj. zpravidla odměnu advokáta, pokud byl poškozený zastoupen zmocněncem – advokátem. Soud vám může podle povahy věci a okolností případu uložit na návrh poškozeného uhradit poškozenému zcela nebo zčásti náklady související s účastí poškozeného v trestním řízení, a to i v případě, že poškozenému nebyl přiznán nárok na náhradu škody ani zčásti.

O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby a o povinnosti k náhradě odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního stupně. O povinnosti odsouzeného nahradit poškozenému náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení nebo jiné náklady související s účastí poškozeného v trestním řízení a o jejich výši rozhodne po právní moci rozsudku na návrh poškozeného předseda senátu soudu prvního stupně; nárok je třeba uplatnit do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozsudku, jinak zaniká.
O povinnosti odsouzeného hradit státu náklady vzniklé ustanovením zmocněnce poškozenému a o jejich výši rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního stupně i bez návrhu. Proti výše uvedeným rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

 

Vzor stížnosti odsouzeného proti rozhodnutí soudu o povinnosti nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci ke stažení zde.


19.    Jsem mladistvý (starší 15 let a mladšího 18 let) – Můžu si jako mladistvý zvolit obhájce a mám právo na bezplatnou obhajobu?

Jako mladistvý musíte mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti Vám použita opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných. Výjimkou je pouze situace, kdy nelze provedení úkonu odložit a zajistit vyrozumění obhájce o tomto úkonu.


Jako mladistvý musíte mít obhájce rovněž ve vykonávacím řízení, jestliže soud pro mládež rozhoduje v neveřejném zasedání a nedovršil jste 18 let nebo jde-li o podmíněné propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody mladistvého, který v době konání veřejného zasedání nedovršil devatenáctý rok. V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání  a v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení musíte mít jako mladistvý obhájce, pokud jste nedovršil devatenáctý rok.

Jako mladistvý máte právo zvolit si obhájce a radit se s ním i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. Obhájce si zvolíte tím, že s ním uzavřete smlouvu o poskytování právních služeb a v souvislosti s tím mu pak udělíte plnou moc, kterou se pak obhájce prokazuje v řízení. Odměnu advokáta, které ho si zvolíte však musíte hradit, pokud soud nerozhodl o tom, že máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Pokud si chcete obhájce zvolit a nemůžete si obhájce dovolit, váš zákonný zástupce musí za vás podat návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě. Postupuje se tak, jak je výše uvedeno pro případ obviněných starších 18-ti let.  Pokud si obhájce nezvolíte, může vám ho zvolit váš zákonný zástupce (zpravidla jím jsou rodiče) nebo příbuzný v pokolení přímém (prarodič, rodič), váš sourozenec, osvojitel, manžel, druh, jakož i zúčastněná osoba. Tyto osoby, tak mohou učinit i proti vaší vůli. Osoby, které jsou oprávněny vám obhájce zvolit tak činí vlastním jménem a na vlastní náklady. Ke zvolení obhájce dojde tím, že některá z uvedených osob uzavře s advokátem smlouvu o poskytování právních služeb a v souvislosti s tím mu udělí plnou moc, kterou se pak obhájce prokazuje v řízení. K oznámení volby obhájce stačí, pokud obhájce předloží plnou moc orgánu činnému v trestním řízení. 


Můžete si však místo obhájce, který vám byl ustanoven, nebo osobou k tomu oprávněnou zvolen, zvolit obhájce jiného.  Pokud si obhájce nezvolíte sám a nezvolí vám ho ani k tomu oprávněné osoby výše uvedené, ustanoví vám obhájce soud. Náklady obhajoby ustanoveného obhájce hradí dočasně stát, teprve tehdy, jste-li odsouzen, jste povinen státu zaplatit to, co stát zaplatil obhájci za jeho obhajobu,  pokud nepodáte návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě a soud nerozhodne, že máte nárok na obhajobu bezplatnou.

20.    Jsem mladistvý, jakým způsobem budou hrazeny náklady řízení?

Výše uvedené o úhradě nákladů na znalecký posudek a o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení platí i v řízení v trestních věcech mladistvých.

21.    Moje dítě mladší 15 let je podezřelé ze spáchání činu jinak trestného, má právo na bezplatnou obhajobu?

Děti mladší 15 let nejsou trestně odpovědné, přesto, pokud existuje podezření ze spáchání činu jinak trestného, bude s nimi zahájeno řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.) a to řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Soud pro mládež ustanoví vždy dítěti jako opatrovníka advokáta, který bude chránit jeho zájmy (§ 91 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb.).


Není možné, aby dítěti opatrovníka zvolili sami rodiče. Mohou soudu dát podnět k ustanovení určitého advokáta jako opatrovníka, soud však není podnětem vázán. V tomto případě advokáta platí stát, avšak v odůvodněných případech může soud uložit dítěti, jeho zákonným zástupcům (tedy zpravidla rodičům) nebo osobám, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy, uhradit státu náklady na advokáta za současného splnění následujících podmínek: dítěti bylo uloženo některé z následujících opatření – dohled probačního úředníka, zařazení do výchovného programu ve středisku výchovné péče, ochranná výchova, náhradu nákladů lze spravedlivě požadovat a odůvodňují to majetkové poměry osoby, která má být k placení zavázána.

 

22.   Vzory právních podání

 

 

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy