Občanskoprávní řízení


1.    O co mohu žádat v občanskoprávním řízení v rámci bezplatné právní pomoci?

 


2.    Kolik činí soudní poplatek?

 


3.    Musím platit soudní poplatek ve všech případech?


4.    Mám nárok na osvobození od soudního poplatku?


5.    Nemám peníze na zaplacení advokáta a potřeboval bych právní pomoc v občanskoprávním řízení? Jaké mám možnosti?


6.    Jsem účastníkem občanskoprávního řízení a mohu požádat o ustanovení zástupce?


7.    Mám nárok na ustanovení zástupce?


8.    Jak požádat o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce soudem?


9.    Potřebuji podat žalobu (nebo návrh na zahájení řízení), mohu požádat o ustanovení zástupce ještě před začátkem řízení?


10.    Mám-li nárok na právní pomoc, jakým způsobem budou hrazeny náklady řízení?


11.    Mám-li nárok na právní pomoc, vztahuje se na všechna navazující řízení o opravných prostředcích?


12.    Mám-li nárok na právní pomoc, může mi být odňat před skončením řízení (nebo i po skončení řízení)?


13.    Jestliže mi právní pomoc nebyla přiznána, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?


14.    Soud nevyhověl mé žádosti o osvobození od soudního poplatku nebo návrhu na ustanovení zástupce. Mám jiné možnosti, jak získat bezplatnou právní   pomoc?


15.    Jsem účastníkem řízení o zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům.  Mám nárok na bezplatnou právní pomoc?


16.    Byl jsem nedobrovolně hospitalizován. Mám nárok na bezplatnou právní pomoc?


17.    Vzory právních podání


 

 

 
1.    O co mohu žádat v občanskoprávním řízení v rámci bezplatné právní pomoci?


V občanskoprávním řízení můžete v rámci právní pomoci žádat:
•    o osvobození od soudních poplatků,
•    o ustanovení zástupce pro řízení,
•    o ustanovení zástupce ještě před zahájením řízení proto, aby za vás sepsal návrh na zahájení řízení,
•    v některých případech vám návrh bude sepsán přímo u soudu.


2.    Kolik činí soudní poplatek?


Podle zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.) se vybírání soudních poplatků řídí základním pravidlem: za žalobu v občanském soudním řízení se platí soudní poplatek ve výší 4% ze základu žalované částky. Pokud je požadováno peněžité plnění do výše 15.000,- Kč, činí poplatek 600,- Kč. Předpokladem je, že žaloba směřuje na peněžité plnění. Naopak u žalob na nepeněžité plnění sazebník určuje samostatné poplatky (např. 1.000,- Kč nejedná-li se o nemovitost nebo podnik).
Nejčastěji se platí poplatek v kolcích. Výslovně je to dovoleno u poplatku do 5000 Kč. Kolky seženete  na ppoště, na některých úřadech a někdy v trafice. I když je tato služba u některých soudů zavedena, pravidlo to není. Kolky na žalobu (odvolání) vylepíte a v podatelně je pracovnice všechny označí (znehodnotí) kulatým úředním razítkem.  Jinak můžete platit soudní poplatek na účet soudu. Jeho číslo vám sdělí v účtárně soudu nebo  případně vám soud zašle složenku na zaplacení.  Pokud vezmete žalobu zpět, soud vám soudní poplatek ze svého účtu vrátí. Soudní poplatky tvoří vaše náklady řízení, a pokud budete ve sporu úspěšní, nahradí vám je protistrana. 


3.     Musím  platit soudní poplatek  ve všech případech?


Povinnost zaplatit soudní poplatek má zpravidla žalobce. Soudní poplatek může být pro někoho překážkou ochrany práv v soudním řízení. Právo proto umožňuje za určitých podmínek od povinnosti uhradit soudní poplatek osvobodit. Rozlišuje se několik druhů osvobození od soudního poplatku.

 •   věcné osvobození od soudního poplatku
 •   osobní osvobození od soudního poplatku
 •   osvobození od soudního poplatku z rozhodnutí soudu (tzv. soudní nebo individuální osvobození)


Osvobození věcné a osobní vyplývají přímo ze zákona nebo prováděcích předpisů.  Věcné osvobození znamená, že váš případ spadá do kategorie věcí, které jsou od soudního poplatku osvobozeny, a vy jste osvobozen/a od placení soudního poplatku automaticky a nemusíte o osvobození žádat. To platí i v případě osobního osvobození, kdy jsou od soudních poplatků osvobozeny automaticky určité subjekty.


Od soudních poplatků jste osvobozen/a mimo v řízeních  v těchto věcech (věcné osvobození):

 • opatrovnické věci, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,
 • důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění (péče), státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,
 • vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,
 • vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,
 • voleb rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • v dědických věcech v prvním stupni řízení,
 • náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě nebo nesprávným úředním postupem,
 • způsobilost k právním úkonům, poručenských věcech a při určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,
 • obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 • v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek (insolvenční řízení), s výjimkou incidenčních sporů,
 • sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům,
 • volebních,
 • rozpuštění politické strany nebo politického hnutí nebo pozastavení jejich činnosti,
 • nařízení exekuce soudem
 • návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu,
 • výmazu podnikatele - fyzické osoby z obchodního rejstříku,
 • informování zaměstnanců a projednání s nimi.

 

Od soudních poplatků jste osvobozen/a, pokud jste (osobní osvobození):

 • navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,
 • navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví
 • navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání
 • neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,
 • navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,
 • cizinec v řízení o přiznání statutu uprchlíka,
 • navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,
 • navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích,
 • navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,
 • nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,
 • obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností,
 • společenství vlastníků jednotek ve věcech rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • navrhovatel v řízení o poddlužnické žalobě,

Věcné i osobní osvobození se vztahuje s výjimkou dědického řízení, i na tato řízení: o návrhu na nařízení předběžného opatření, před odvolacím soudem, o povolení obnovy, o žalobě pro zmatečnost, před dovolacím soudem, o kasační stížnosti, o výkon rozhodnutí, exekuční řízení.

V případě osvobození od soudního poplatku z rozhodnutí soudu, nevyplývá toto osvobození automaticky z právního předpisu, ale o osvobození musíte soud požádat. Pokud jste osvobozen od placení soudních poplatků věcně nebo osobně na základě právního předpisu, můžete požádat o osvobození od soudního poplatku i soud.

Osvobození od soudního poplatku soudem má na totiž další důsledky pro účastníka řízení:

 •   účastník má právo na ustanovení zástupce,
 •   účastníkovi osvobozeného od placení soudního poplatku soudem nelze uložit povinnost složit zálohu na náklady důkazu,
 •   účastníkovi nelze uložit povinnost nahradit státu náklady, které platil.


Žádost o osvobození od soudního poplatku může být podána společně se žalobou nebo kdykoliv v průběhu soudního řízení. Soud může poskytnout osvobození od soudních poplatků také jen zčásti nebo jen na část řízení (např. jen na řízení v prvním stupni) nebo jen pro některé soudní poplatky. Zbylou část soudních poplatků je povinen účastník uhradit sám.  Zpravidla se vztahuje na celé řízení až do právní moci rozsudku (tedy i na odvolací řízení) a má zpětnou účinnost. Soudní poplatek zaplacený před osvobozením od soudního poplatku se však nevrací.


4.    Mám nárok na osvobození od soudního poplatku?


Podmínky pro osvobození od soudních poplatků jsou

 • odůvodněnost osvobození od soudních poplatků poměry účastníka
 • nesmí se jednat o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. 

 

Osvobodit od placení soudních poplatků je možné jak osoby fyzické (a to i když jsou podnikateli), tak osoby právnické .Při posuzování poměrů účastníka přihlíží soud zejména k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování a k povaze uplatněného nároku. U fyzických osob bere v úvahu jejich sociální poměry, zdravotní stav apod. U právnických osob a u fyzických osob, které jsou podnikateli, přihlíží rovněž k povaze jejich podnikatelské nebo jiné činnosti, stavu a struktuře majetku a platební schopnosti.

 

O zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva se jedná zejména tehdy, jestliže již ze skutkových tvrzení žadatele je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno. Svévolným uplatňováním nebo bráněním práva je zejména šikanózní výkon práva nebo zjevné oddalování splnění povinností, která dlužníka nepochybně zavazuje. Přiznání osvobození může být kdykoliv odejmuto, jestliže se ukáže, že poměry žadatele již přiznání osvobození neodůvodňují nebo neodůvodňovaly.

5.    Nemám peníze na zaplacení advokáta a potřeboval bych právní pomoc v občanskoprávním řízení. Jaké mám možnosti?


Jste-li účastníkem občanskoprávního řízení a nemáte prostředky na odměnu advokáta, který by vaše zájmy v tomto řízení zastupoval, můžete požádat soud o ustanovení zástupce (§ 30 občanského soudního řádu). Zástupcem lze ustanovit jakoukoli fyzickou osobu, která má způsobilost k právním úkonům a k řádnému zastupování, jestliže se svým ustanovením souhlasí. Touto osobou tedy nemusí být tedy vždy advokát.

Vyžaduje-li to ochrana vašich zájmů, nebo pokud občanský soudní řád vyžaduje povinné zastoupení advokátem (při podání dovolání), ustanoví vám soud jako zástupce advokáta. Soudy ustanovují zástupcem advokáta ve většině případů. Soud určí konkrétního advokáta, který je povinen vám poskytnout právní služby, ledaže by měl zákonný důvod pro odmítnutí (např. střet zájmů). Advokáta si v takovém případě nemůžete zvolit, bude vám ustanoven soudem ze seznamu, který má soud k dispozici. Ustanovený advokát vás pak zastupuje bezplatně nebo za sníženou odměnu, hotové výdaje a odměnu za zastupování ustanovenému advokátovi platí stát v rozsahu, v jakém jste byl/a osvobozen/a od placení soudních poplatků.

6.    Jsem účastníkem občanskoprávního řízení a můžu požádat o ustanovení zástupce?


O ustanovení zástupce může požádat účastník řízení. Účastníky řízení v řízení, které se zahajuí pouze na návrh, jsou žalobce a žalovaný. V řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, jsou účastníky navrhovatel a ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Účastníky řízení jsou také navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. Konkrétních případů je celá řada a nelze je zde všechny vyjmenovat. Pokud máte pochybnosti o tom, zda jste účastníkem řízení a můžete požádat o ustanovené zástupce kontaktujte Poradnu dostupnosti právní pomoci. O ustanovení zástupce může požádat, jak fyzická, tak právnická osoba.

7.    Mám nárok na  ustanovení zástupce?

Zástupce lze ustanovit pouze účastníku, který splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Podmínky jsou tedy stejné jako pro osvobození od soudního poplatku.

 • odůvodněnost osvobození od soudních poplatků poměry účastníka a
 • nesmí se jednat o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva


Pro bližší vysvětlení obou podmínek viz. výše otázka „Mám nárok na osvobození od soudního poplatku?“ Třetí podmínkou je, že zastoupení účastníka zástupcem je potřebné k ochraně zájmů účastníka. Při splnění všech tří výše uvedených podmínek však nemusí být zástupce účastníka ustanoven advokát.

Pouze vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu za splnění všech tří výše uvedených podmínek zástupce advokáta. Soudy však ustanovují zástupcem účastníka advokáta ve většině případů.

Ustanovení zástupce nevyžaduje předchozí osvobození od soudního poplatku, ale žadatel musí splňovat stejné podmínky jako u osvobození od soudního poplatku. Pokud budete osvobozen/a od soudního poplatku, neznamená to automaticky, že vám bude ustanoven i zástupce. O osvobození od soudního poplatku, pokud nejste osvobozen/a od soudního poplatku ze zákona  i o ustanovení zástupce je třeba požádat.

8.    Jak  požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce soudem?


Zvláštní vzorový formulář pro podání žádosti neexistuje. Žádost by měla obsahovat tyto náležitosti:

 • označení žadatele tak, aby byl jednoznačně identifikovatelný;
 • označení věci
 • tvrzení žadatele o tom, že jeho majetkové poměry mu neumožňují řádné uplatnění jeho práva před soudem;
 • uvedení, zda se domáhá: a) osvobození od povinnosti platit soudní poplatek, b) žádá ustanovení zástupce , c) vzhledem k obtížnosti věci žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů;
 • datum, vlastnoruční podpis.

 

Vzor žádosti o osvobození od povinnosti platit soudní poplatek zde.

 

Vzor návrhu  na ustanovení zástupce z řad advokátů zde

 

Soud vám poté většinou zašle dotazník, „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce,“ který vyplníte a na základě toho Vás soud může osvobodit od soudních poplatků zcela nebo zčásti. Dotazník ke stažení zde.

Můžete si jej stáhnout a přiložit k vaší žádosti. K potvrzení o majetkových poměrech je třeba přiložit doklady prokazující všechny příjmy a výdaje, které v dotazníku uvádíte.  Vyplnění vzorového formuláře není podmínkou bez které soud o osvobození od soudních poplatků rozhodovat nemůže, nicméně pokud formulář nevyplníte,musíte doložit své poměry jiným způsobem a měli byste doložit ty skutečnosti, které jsou ve formuláři uvedeny. Proto je jednodušší formulář vyplnit a přiložit k žádosti.

Návrh na osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce se podává u soudu, který vede řízení, pro které se o osvobození a ustanovení zástupce žádá. O návrhu rozhoduje soud prvního stupně, a to i v případě, že se žádá o osvobození pro řízení po podání opravného prostředku (odvolání, dovolání).

9.    Potřebuji podat žalobu (nebo návrh na zahájení řízení), mohu požádat o ustanovení zástupce ještě před začátkem řízení?

Ačkoliv to není v občanském právním řádu výslovně uvedeno, některé soudy ustanovují zástupce i před zahájením řízení pro účely zastoupení při podání žaloby (návrhu na zahájení řízení). V takovém případě vám tedy ustanoví advokáta, aby vám žalobu nebo návrh na zahájení řízení sepsal a podal k soudu. Musíte opět rovněž požádat o osvobození od soudních poplatků pro zamýšlené soudní řízení. Návrh na ustanovení zástupce před zahájením řízení lze zpravidla podat u okresního soudu, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, případně i u jiného okresního soudu.

V některých případech si podání můžete nechat sepsat přímo u soudu. Ústně do protokolu je možné učinit, kterékoliv podání, které neobsahuje návrh na zahájení řízení (žalobu) před soudem prvního stupně nebo návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce (např. odvolání, zpětvzetí žaloby apod.) Každý okresní soud je povinen sepsat vaše podání do protokolu a postoupit je bez průtahů příslušnému soudu. Podání do protokolu je povinen sepsat jakýkoliv okresní soud, i když jde o věci, k jejichž projednání a rozhodnutí není místně nebo věcně příslušný.  Do protokolu lze podat pouze následující návrhy: návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření otcovství, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení, dále řízení, která lze zahájit i bez návrhu (to je řízení ve věcech péče o nezletilé, o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, o způsobilosti k právním úkonům, řízení opatrovnické, řízení o prohlášení za mrtvého, o dědictví, o určení, zda tu manželství je či není, a další řízení, kde to připouští zákon) a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních (§ 42 odst. 1, 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád).


10.    Mám-li nárok na právní pomoc, jakým způsobem budou hrazeny náklady řízení?


Občanský soudní řád (dále jen OSŘ) uvádí tyto druhy nákladů občanského soudního řízení: hotové výdaje účastníků a jejich zástupců (např. jízdné, stravné, nocležné), soudní poplatek, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje (v dědickém řízení), odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje, tlumočné a odměna za zastupování. Tento výčet není konečný, za náklady řízení mohou být považovány i další výdaje. Musí se však vždy jednat o náklady, jejichž vynaložení je spojeno s řízením. Za náklady řízení proto nelze považovat např. náklady spojené s upomínkami dlužníka před podáním žaloby nebo náklady vzniklé při pokusu o mimosoudní urovnání sporu.


V zásadě platí účastník řízení ty náklady řízení, které vznikají jemu osobně a jeho zástupci, a to i v případě, že byl osvobozen od placení soudního poplatku. Povinnost hradit náklady, které byly vynaloženy někým jiným než účastníkem zpravidla protistranou nebo státem, ukládá soud na konci řízení podle úspěchu ve věci a podle zavinění. Povinnost hradit náklady řízení má tedy strana, která v řízení neuspěla a strana nebo další osoby, v důsledku jejichž zavinění nebo v důsledku náhody, která se jim přihodila, náklady vznikly.


Pro znevýhodněné osoby však platí určité úlevy:

 • pokud jste byl osvobozen/a od soudních poplatků, nemusíte platit soudní poplatky zcela nebo zčásti podle rozsahu osvobození
 • pokud vám byl soudem ustanoven jiný zástupce než advokát, nemusíte platit hotové výdaje zástupce (ty platí stát), ani jeho odměnu (zástupce nemá na odměnu nárok)
 • pokud vám byl soudem ustanoven jako zástupce advokát, platí jeho odměnu i hotové výdaje stát
 • pokud splňujete podmínky pro osvobození od soudních poplatků, nemůže vám soud uložit povinnost složit zálohu na náklady důkazů, které jsou ve vašem zájmu, ani povinnost nahradit státu náklady, které zaplatil.
 • potřebujete-li tlumočníka, abyste mohl/a jednat před soudem ve své mateřštině, totéž platí náhradu za tlumočnické úkony a hotové výdaje tlumočníka stát, to platí i pro tlumočníka znakové řeči


V případě neúspěchu ve sporu, i v případě, že jste byl/a osvobozena od soudních poplatků popř. vám byl ustanoven soudem zástupce, ponesete náklady na odměnu za zastupování a hotové výdaje advokáta protistrany a ušlý výdělek protistrany. Zejména náklady na odměnu za zastupování a hotové výdaje advokáta protistrany mohou být značně vysoké.


Soud může ve výjimečných případech náhradu nákladu státu nebo jiným stranám zcela nebo zčásti nepřiznat, i kdyby pro její přiznání byly splněné zákonné předpoklady tzn. tato stana uspěla ve věci nebo druhá strana náklady zavinila. Této možnosti však soudy využívají opravdu jen výjimečně.

Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o rozvod nebo neplatnost manželství anebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství. Soud však může přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků.


Právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku nemá žádný z účastníků, jestliže řízení

 • mohlo být zahájeno i bez návrhu (tzv. nesporná řízení); to neplatí, odůvodňují-li okolnosti případu přiznání náhrady nákladů řízení;
 • skončilo smírem, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného;
 • bylo zastaveno. Jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).


11.    Mám-li nárok na právní pomoc, vztahuje se na všechna navazující řízení o opravných prostředcích?


V čistě vnitrostátním řízení zaniká přiznané osvobození od soudních poplatků zásadně právní mocí rozhodnutí, kterým se řízení o věci končí.
To znamená, že osvobození přiznané v řízení v prvním stupni se vztahuje na odvolací řízení (řádný opravný prostředek), nikoliv však na řízení o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost). V dovolacím řízení je však možné podat nový návrh na osvobození od soudních poplatků. Přiznané osvobození v dovolacím řízení však neplatí pro řízení před soudem prvního nebo druhého stupně, které by ve věcí následovalo po rozhodnutí  dovolacího soudu. Vzhledem k tomu, že osvobození od soudních poplatků je podmínkou pro ustanovení zástupce, vtahuje se ustanovení zástupce rovněž na odvolací řízení, nikoliv na řízení o mimořádných opravných prostředcích. V dovolacím řízení je však možné podat spolu s novým návrhem na osvobození od soudních poplatků i návrh na ustanovení zástupce. 


12.    Mám-li nárok na právní pomoc, může mi být odňat před skončením řízení (nebo i po skončení řízení)?


Změní-li se vaše poměry takovým způsobem, že již osvobození od soudních poplatků není důvodné, nebo jestliže soud dodatečně zjistí, že vaše skutečné poměry osvobození neodůvodňovaly již v době, kdy bylo přiznáno, soud osvobození odejme. Zpětnou účinnost má takové opatření jen tehdy, jestliže tak soud výslovně rozhodne. Odejmout osvobození může soud jen do pravomocného skončení řízení. Stejně tak zjistí-li soud, že poměry účastníka osvobození od soudních poplatků neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly, usnesení o ustanovení obhájce zruší, a to i se zpětnou platností. Odejmout osvobození od soudních poplatků a zrušit ustanovení zástupce může soud i v jediném rozhodnutí. O odnětí osvobození od soudních poplatků může rozhodnout při projednávání odvolání též odvolací soud a při projednávání dovolání také dovolací soud. Dovolací soud může odejmout jen osvobození od soudních poplatků přiznané pro dovolací řízení.  Důvodem pro odnětí osvobození od soudních poplatků však není pouhá změna v pravidlech hodnocení poměrů žadatele, nebo změna názoru soudu na to, zda jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.


13.    Jestliže mi právní pomoc nebyla přiznána, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?


Nebylo-li návrhu na osvobození od soudního poplatku zcela vyhověno nebo bylo-li osvobození odňato, může účastník podat proti takovému rozhodnutí odvolání. Stejně tak je možné se odvolat proti rozhodnutí, pokud vám soud odmítl ustanovit zástupce. Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu přípustné není.

VZOR odvolání proti usnesení soudu o návrhu na osvobození od soudního poplatku ke stažení zde.

VZOR odvolání proti usnesení o odejmutí osvobození od soudního poplatku  ke stažení zde.

VZOR odvolání proti usnesení o ustanovení zástupce ke stažení zde.14.    Soud nevyhověl mé žádosti o osvobození od soudního poplatku nebo návrhu na ustanovení zástupce? Mám jiné možnosti, jak získat bezplatnou právní pomoc?


V případě, že vám soud nevyhoví a zástupce neustanoví, obraťte se sami na některého z advokátů. Jak najít a vybrat si advokáta najdete zde. Pokud vás dva advokáti odmítnou, požádejte Českou advokátní komorou (ČAK)  o určení advokáta. Jak požádat ČAK o určení advokáta najdete zde.


15.    Jsem účastníkem řízení o zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům.  Mám nárok na bezplatnou právní pomoc?
   
V řízení o způsobilosti máte právo zvolit si právního zástupce, kterým může být advokát nebo i jiná osoba (např. příbuzný, pracovník neziskové organizace, apod.), nemusí jím být advokát s výjimkou řízení o dovolání. Jestliže si zástupce nezvolíte sám, ustanoví vám soud zástupce (opatrovníka pro řízení), kterým bude advokát. Odměnu opatrovníka- advokáta pak hradí stát.

16.    Byl jsem nedobrovolně hospitalizován. Mám nárok na bezplatnou právní pomoc?


Pro řízení si můžete zvolit zástupce, kterým může být jakákoliv fyzická osoba. Pokud si zástupce nezvolíte, je Vám soud povinen ustanovit jako opatrovníka advokáta, který by Vás měl kontaktovat. Odměnu ustanoveného opatrovníka-advokáta hradí stát.

 

17.    Vzory právních podání

 

 

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy