Řízení před Evropským soudem pro lidská práva

1.    V čem spočívá bezplatná právní pomoc před Evropským soudem pro lidská práva ?


2.    V jakém případě mi může pomoci Evropský soud pro lidská práva?


3.    Musím být v průběhu řízení před Soudem zastoupen advokátem?


4.    Mohou získat bezplatnou právní pomoc advokáta k sepsání stížnosti k Soudu?


5.    Mohou získat bezplatnou právní pomoc advokáta k sepsání stížnosti k Soudu?   


6.    V případě, že je mi přiznána bezplatná právní pomoc v řízení před senátem Soudu, mám nárok na bezplatnou právní pomoci i v řízení před Velkým senátem?


7.    Jak požádat Soud o bezplatnou právní pomoc? 


8.    Mám-li nárok na právní pomoc, může mi být odňat před skončením řízení (nebo i po skončení řízení)?


9.    Platí se v řízení před Soudem soudní poplatek a jak je to s náklady řízení?


10.    Jestliže mi právní pomoc nebyla přiznána, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

 
1.    V čem spočívá bezplatná právní pomoc před Evropským soudem pro lidská práva (dále Soud)?


Bezplatná právní pomoc v řízení před Soudem může zahrnovat:

  • náhradu zastoupení advokátem před Soudem
  • cestovní výdaje a diety, případně jiné výdaje stěžovatele a jeho právního zástupce


2.    V jakém případě mi může pomoci Evropský soud pro lidská práva?


Stížnost k Soudu můžete podat jen tehdy, pokud jste neúspěšně vyčerpali všechny možnosti obrany svých práv před národními soudy – včetně Ústavního soudu. Lhůta k podání stížnosti je šestiměsíční a běží od nabytí právní moci posledního soudního rozhodnutí ve věci (zpravidla rozhodnutí Ústavního soudu). Soud nemá nikterak moc změnit rozhodnutí národních soudů. Posuzuje pouze soulad těchto rozhodnutí s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, což je mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. V případě úspěchu vám může být přisouzeno odškodnění. Nejde tedy o nápravu, ale o jistý druh dodatečné „náplasti“ pro stěžovatele a především o prevenci do budoucna. Odškodnění platí stěžovateli stát.  


3.    Musím být v průběhu řízení před Soudem zastoupen advokátem?

Pro podání stížnosti k Soudu nemusíte být zastoupen a váš případný zástupce nemusí být advokát.

Nicméně doporučujeme při podání stížnosti využít právních služeb advokáta, který má zkušenosti s řízením před Soudem. Naprostá většina stížností je Soudem odmítnuta jako nepřípustné a nejsou soudem projednány. Pomoc advokáta při podání stížnosti významně zvyšuje šanci na projednání stížnosti Soudem.

V případě, že se chcete na Soud obrátit prostřednictvím advokáta nebo jiného zástupce, je třeba, aby k formuláři stížnosti byla připojena plná moc v jeho prospěch. Zástupce právnické osoby (obchodní společnosti, sdružení apod.) nebo skupiny osob musí předložit doklad o svém oprávnění k zastupování.

Pokud se Soud rozhodne vyzvat vládu k předložení písemného stanoviska k vaší stížnosti, budete v zásadě povinni zajistit si v dalším stádiu řízení zastoupení advokátem oprávněným vykonávat právnickou praxi v jednom ze států, které ratifikovaly Úmluvu, pokud v tomto směru nebyla udělena výjimka. Zástupce musí mít přiměřenou znalost jednoho z úředních jazyků Soudu (angličtiny nebo francouzštiny). Od tohoto stádia řízení bude korespondence Soudu vedena v jednom z jeho úředních jazyků a stanoviska, která Soudu předložíte, musejí být také sepsána v jednom z těchto jazyků, pokud vám nebylo povoleno používání jednoho z neúředních jazyků.

Stejně tak v průběhu ústního jednání před senátem Soudu musí být stěžovatel zastoupen advokátem, pokud Soud neudělí výjimku a neumožní stěžovateli přednést svůj případ samostatně nebo s pomocí advokáta nebo jiného schváleného zástupce.

Advokát, Soudem schválený zástupce nebo stěžovatel, kterému bylo umožněno přednést svůj případ samostatně, musí dostatečně rozumět jednomu z oficiálních jazyků Soudu. To platí i v případě, kdy advokát, Soudem schválený zástupce nebo stěžovatel nejsou schopni se vyjadřovat v jednom z oficiálních jazyků a Soud jim udělí výjimku používat oficiální jazyk jednoho ze států, které jsou stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


4.    Mohou získat bezplatnou právní pomoc advokáta k sepsání stížnosti k Soudu?


Soud neposkytuje právní pomoc ve formě příspěvku na výdaje spojené s vypracováním stížnosti advokátem nebo komerčním právníkem.

Pokud nemáte prostředky na úhradu sepsání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva, zkuste se obrátit na některou z nevládních organizací, které se specializují v oblasti, které se Váš případ týká. Kontakty na specializované nevládní organizace najdete v sekci speciální oblasti pomoci.

Další možností jak získat právní pomoc k sepsání stížnosti k Soudu, je požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta, který vám poskytne pomoc při sepsání stížnosti bezplatně nebo za sníženou odměnu. Právní služby advokáta, určeného Komorou žadateli ve věci podání stížnosti k Soudu, nemusí spočívat ve vlastním sepsání stížnosti a jejím případném podání Soudu v zastoupení stěžovatele, ale i např. i v právní konzultaci oprávněnosti, předpokládané úspěšnosti a odůvodnění podání takové stížnosti; rozsah právních služeb stanoví Komora v rozhodnutí o určení advokáta. Bližší informace, jak o určení advokáta Českou advokátní komoru požádat, najdete zde.

Pokud nemáte prostředky na úhradu služeb advokáta, můžete se rovněž pokusit domluvit s advokátem, že vás bude zastupovat na základě dohody o podmínečné odměně. To znamená, že služby advokáta uhradíte v případě, že Vaše stížnost bude úspěšná a vaše náklady řízení uhradí vláda. Vzhledem k tomu, že jen velmi málo stížností je u Soudu úspěšných a řízení trvá několik let, většina advokátů zřejmě nebude této dohodě přístupná.


5.    Mohu získat bezplatnou právní pomoc pro řízení před Soudem?

Pokud se Soud rozhodne vyrozumět o stížnosti vládu příslušného státu a požádat ji o předložení písemného stanoviska k přípustnosti stížnosti, po předložení stanoviska vlády nebo po uplynutí lhůty k předložení stanoviska vám může být poskytnuta bezplatná právní pomoc za předpokladu, že nebudete mít dostatek prostředků na úhradu advokáta nebo komerčního právníka a že poskytnutí bezplatné právní pomoci bude považováno za potřebné v zájmu zabezpečení řádného řízení.

Právní pomoc může spočívat

 

  • v náhradě nákladů na zastoupení advokátem v řízení o vaší stížnosti před Soudem,
  • v náhradě cestovních nákladů a diet, pokud se jedná o vašem případě ústní jednání,
  • případně dalších nákladů. 

 

Pokud si nemůžete najít advokáta, ačkoliv Vám byla právní pomoc ze strany Soudu takto poskytnuta, (zastupování Vám bylo nejméně dvěma advokáty odmítnuto), můžete požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta. V tomto případě ovšem nikoli k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu, neboť odměnu za tuto právní pomoc hradí Soud. V případě, že Vám Komora advokáta již určila k podání stížnosti k Soudu, postupuje v případě, že stěžovateli byla poskytnuta právní pomoc ze strany Soudu, podle § 18 odst. 4 a 5 zákona o advokacii; a zruší určení k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu. Takto určený advokát Vás zastupuje dál a jeho služby jsou hrazeny Soudem.

   
6.    V případě, že je mi přiznána bezplatná právní pomoc v řízení před senátem Soudu, mám nárok na bezplatnou právní pomoci i v řízení před Velkým senátem?


V případě, že vám prezident senátu Soudu, u které probíhá řízení o vaší stížnosti, přizná nárok na bezplatnou právní pomoc, vztahuje se tento nárok i na řízení před Velkým senátem Soudu.

7.    Jak požádat Soud o bezplatnou právní pomoc? 

O bezplatnou právní pomoc můžete požádat až poté, co Soud vyrozumí vládu o vaší stížnosti a požádá jí o předložení písemného stanoviska k přípustnosti stížnosti a vláda toto stanovisko předloží nebo uplyne lhůta k předložení stanoviska. K určení toho, zda máte dostatečné prostředky k uhrazení všech nebo části nákladů souvisejících s řízením, musíte vyplnit formulář prohlášení o příjmech, kapitálovém majetku a závislých osobách a peněžních závazcích. Prohlášení musí být ověřeno odpovídajícími národními úřady. Prezident senátu může vládu požádat o vyjádření k vašemu prohlášení. Po obdržení výše uvedených informací prezident senátu rozhodne, zda máte nárok na bezplatnou právní pomoc.

8.    Mám-li nárok na právní pomoc, může mi být odňat před skončením řízení (nebo i po skončení řízení)?


V případě, že prezident senátu Soudu dojde k závěru, že stěžovatel nadále nesplňuje podmínky pro bezplatnou právní pomoc, může mu být nárok na bezplatnou právní pomoc odňat nebo změněn.

9.    Platí se v řízení před Soudem soudní poplatek a jak je to s náklady řízení?

Projednání stížnosti Soudem není zpoplatněno. V případě, že Soud shledá ve vašem případě porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, může vám přiznat náhradu nákladů vynaložených na národní úrovni a v řízení před soudem, které vám jako stěžovateli vznikly v souvislosti se snahou zabránit porušení úmluvy nebo získat odškodnění za její porušení. Tyto náklady typicky zahrnují náklady právního zastoupení, soudní poplatky u národních soudů apod. Mohou zahrnovat také cestovní náklady a diety, zejména pokud vznikly v souvislosti s účastí na jednání Soudu ve Štrasburku. Soud přiznává náhradu pouze ve vztahu k nákladům, které vznikly v souvislosti s porušením úmluvy. Náklady vzniklé v souvislosti se stížnostmi, v jejichž případě soud neshledal porušení úmluvy, nebo které byly Soudem shledány nepřípustnými, Soud nepřizná. Od nákladů řízení se odečítají částky, které stěžovatel obdržel nebo obdrží od národních orgánů nebo od Rady Evropy jako bezplatnou právní pomoc. V případě, že vaše stížnost nebude úspěšná (bude shledána nepřípustnou, nebo Soud dojde k závěru, že ve vašem případě nedošlo k porušení Úmluvy), nejste povinen hradit náklady řízení vzniklé vládě, proti níž vaše stížnost směřuje.  

10.    Jestliže mi právní pomoc nebyla přiznána, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?


Proti rozhodnutí není možné se odvolat.
 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy