Poškozený

1.    Mám jako poškozený právo na bezplatnou právní pomoc?


2.    Jak uplatnit nárok na náhradu škody?


3.    Jak požádat o ustanovení zmocněnce?


4.    Mohu si zvolit zmocněnce, kterého mi soud ustanoví?


5.    Lze podat návrh na rozhodnutí o ustanovení zmocněnce i v pozdějších stádiích řízení?


6.    Může soud v průběhu řízení ustanovení zmocněnce zrušit?


7.    Nejsem spokojený s ustanoveným zmocněncem? Je možné zmocněnce změnit?


8.    Soud můj návrh na ustanovení zmocněnce zamítl. Mohu se odvolat?


9.    Odvolací soud mé stížnosti nevyhověl a nepřiznal mi nárok na ustanovení zmocněnce? Mohu bezplatnou právní pomoc získat jinak?


10.    Nemám prostředky na úhradu nákladů na znalecký posudek. Může náklady na znalecký posudek hradit stát?


11.    Mám jako poškozený nárok na náhradu nákladů trestního řízení ?


12.    Co když je pachatelem mladistvý?

 

13.   Vzory právních podání

 

 • Vzor návrhu poškozeného na přiznání nároku na náhradu škody
 • Vzor návrhu poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu
 • Vzor stížnosti poškozeného proti usnesení o nepřiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně
 • Vzor stížnosti poškozeného proti rozhodnutí soudu o návrhu na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu  - nesouhlas s osobou zmocněnce
 • Vzor návrhu poškozenéh na zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti zastupování
 • Vzor stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zproštění ustanovení zmocněnce povinnosti zastupování 
 • Vzor žádost poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek,který si poškozený vyžádá
 • Vzor návrhu poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému nahradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení nebo jiných nákladů související s účastí poškozeného v trestním řízení

 


 1.    Mám jako poškozený právo na bezplatnou právní pomoc?


Poškozeným jste tehdy, pokud vám bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Poškozeným ale může být i ten, kdo není přímou obětí  trestného činu, nýbrž komu vznikla škoda tím, že musel oběti něco uhradit (např. pojišťovna, která zaplatila oběti trestného činu léčení). Poškozeným může být i právnická osoba. Poškozený má v trestním řízení řadu práv a může se nechat v řízení zastupovat zmocněncem.

Jako poškozený si můžete určit zástupce, tzv. zmocněnce, který bude v řízení vystupovat za vás (samozřejmě svědeckou výpověď musíte učinit osobně). Vaším zmocněncem může být kterákoli osoba starší osmnácti let, jejíž způsobilost k právním úkonům nebyla soudem omezena a která nemá v řízení postavení svědka, znalce nebo tlumočníka. Zmocněncem může být nejen advokát, ale třeba i váš známý. Zmocněnec pak bude za vás v řízení jednat, a pokud mu to policie umožní, může se také například účastnit vašeho výslechu, a být vám tak psychickou oporou.

Pokud vám trestným činem vznikla škoda na zdraví nebo majetková škoda, můžete v trestním řízení žádat po pachateli její náhradu a vznést nárok na náhradu škody. To můžete udělat hned při prvním kontaktu na policii nebo později, nejpozději však na začátku hlavního líčení u soudu.

Pokud vám byl alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody, je vám odsouzený povinen nahradit rovněž náklady potřebné k účelnému uplatnění vašeho nároku na náhradu škody v trestním řízení. To se vztahuje na náklady související s přibráním zmocněnce, tedy i odměnu advokáta, pokud vaším zmocněncem byl advokát. To znamená, že odměnu zmocněnce – advokáta však budete muset hradit advokátovi v průběhu řízení (pokud se s advokátem nedohodnete jinak) a náklady, které jste vynaložil/a na odměnu advokáta vám budou uhrazeny až na konci řízení.

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, abyste si mohli dovolit zaplatit právní zastoupení advokátem jako zmocněncem v průběhu řízení, můžete požádat soud o ustanovení zmocněnce, který vás zastoupí bezplatně nebo za sníženou odměnu (podle toho, jak soud vyhodnotí vaši finanční situaci). Avšak o ustanovení zmocněnce můžete požádat pouze v případě, že uplatníte nárok na náhradu škody. Pokud nárok na náhradu škody neuplatníte, nebo uplatnit nemůžete, protože vám trestným činem nevznikla ani škoda majetková ani škoda na zdraví, nemůžete žádat o ustanovení zmocněnce soudem. Zmocněncem ustanoví soud advokáta. Náklady vzniklé s přibráním ustanoveného zmocněnce hradí stát a to zcela nebo zčásti, podle toho zda vám soud přizná nárok na zastoupení zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu. Soud nemusí zmocněnce ustanovit, pokud vzhledem k povaze uplatňované škody nebo její výši by zastoupení zmocněncem bylo zřejmě nadbytečné. Soud posuzuje nadbytečnost zastoupení zmocněncem podle právní obtížnosti věci, výši nároku poškozeného popřípadě další okolnosti případu.

K tomu, aby Vám mohl být ustanoven soudem zmocněnec, který vás bude zastupovat bezplatně nebo za sníženou odměnu musí být splněny všechny následující podmínky:

 •  musíte včas uplatnit nárok na náhradu škody
 • musíte osvědčit, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil/a náklady vzniklé přibráním zmocněnce
 • zastoupení zmocněncem nesmí být zřejmě nadbytečné vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody
 •  trestní stíhání musí být ve stádiu přípravného řízení anebo před soudem prvního stupně.


Pokud nesplňujete podmínky nároku na ustanovení zmocněnce soudem (např. nevznikla vám škoda na zdraví ani na majetku, proto nemůžete uplatnit nárok na náhradu škody) nebo soud vašemu návrhu na ustanovení zmocněnce nevyhověl, můžete podat žádost o určení advokáta, který by vás v trestním řízení zastupoval bezplatně nebo za sníženou odměnu, k České advokátní komoře. Více informací, jak podat tuto žádost, najdete v sekci určování advokáta ČAK.2.    Jak uplatnit nárok na náhradu škody?


Jak bylo výše uvedeno, předpokladem ustanovení zmocněnce soudem je, že jako poškozený uplatníte nárok na náhradu škody. Pokud vám byla trestným činem způsobena majetková škoda nebo škoda na zdraví, máte možnost uplatnit nárok na náhradu škody v trestním řízení. Výhodou uplatnění nároku v trestním řízení je rychlejší rozhodnutí o uplatněném nároku na náhradu škody (než pokud byste se rozhodli uplatnit nárok na náhradu škody občanskoprávní cestou), nevyžaduje od poškozeného zvýšené výdaje spojené s vedením civilního sporu (soudní poplatek, náklady právního zastoupení) a včasným uplatněním nároku v adhezním řízení můžete zabránit jeho promlčení.

Uplatnit nárok na náhradu škody v trestním řízení není možné, pokud o vašem nároku již bylo rozhodnuto v občanskoprávním řízení. Nelze rovněž uplatnit nárok na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Pouze nemateriální újma vzniká často v případě některých trestných činů, kdy není způsobena újma na zdraví, ale trestný čin je pro oběť velmi traumatizující, jako je například znásilnění nebo sexuální zneužívání. V adhezním řízení nelze rovněž uplatnit nárok na dlužné výživné ani uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

Nárok na náhradu škody můžete uplatnit nejpozději v hlavním líčení před zahájením dokazování. Později nárok na náhradu škody uplatnit nelze, a pokud neuplatníte nárok na náhradu škody včas, soud vám náhradu škody nepřizná. V takovém případě vám nezbývá než vymáhat náhradu škody občanskoprávní cestou. Doporučujeme nárok na náhradu škody uplatnit, co nejdříve. Pokud by ve vašem případě soudce vydal trestní příkaz (zkrácené trestní řízení) bez projednání věci v hlavním líčení, nemůže rozhodnout o vašem nároku na náhradu škody, pokud jej neuplatníte před vydáním trestního příkazu. Jako poškozený nemáte možnost se proti trestnímu příkazu odvolat, a tudíž pokud neuplatníte nárok na náhradu škody před vydáním trestního příkazu, budete muset náhradu škody vymáhat v občanskoprávním řízení.

Uplatnění nároku na náhradu škody může být bez právní pomoci zmocněnce obtížné. Postačí proto, pokud splníte při uplatňování nároku na náhradu škody zákonné požadavky. Těmito požadavky jsou

 

 • včasné uplatnění nároku škody tj. do vydání platebního rozkazu nebo do zahájení dokazování v hlavním líčení před soudem
 • návrh musí být podán proti konkrétnímu obviněnému
 • v návrhu musíte uvést důvod vzniku škody (škoda vznikla projednávaným trestným činem)
 • v návrhu musíte uvést výši škody, přičemž stačí uvedení minimální částky, přesné rozvedení a doplnění nároku na náhradu škody pak provede ustanovený zmocněnec.

 

Bližší informace o tom, jaký typ škody je možné odškodnit v trestním (adhezním řízení) a  podrobnější informace o uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení najdete zde v materiálu Ligy lidských práv: Jak si poradit v pozici oběti trestného činu.

VZOR návrhu poškozeného na přiznání nároku na náhradu škody ke stažení zde.

3.    Jak požádat o ustanovení zmocněnce?

Pokud chcete požádat o ustanovení zmocněnce, je vhodné spojit žádost o ustanovení zmocněnce s uplatněním nároku na náhradu škody. Můžete však požádat o ustanovení zmocněnce i samostatně, avšak vždy až poté, co uplatníte nárok na náhradu škody.

Žádost se podává prostřednictvím státního zástupce (tj. podání musí být adresováno státnímu zástupci) v případě, že se věc nachází v přípravném řízení (tj. do okamžiku než státní zástupce podá obžalobu). Nebo pokud se věc již nachází ve stadiu po podání obžaloby, podává se žádost přímo k soudu. K žádosti je třeba připojit doklady o vašich příjmech. Je vhodné doložit například, že jste zařazen/a do evidence uchazečů o zaměstnání od příslušného úřadu práce, potvrzení, že je vám poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, potvrzení od obce, kde máte trvalé bydliště, že nejste vlastníkem žádného majetku, který by mohl být použit k úhradě nákladů obhajoby, daňové přiznání, výpis z bankovního účtu, výpis z katastru nemovitostí, čestné prohlášení, že nevlastníte žádný majetek, ze kterého byste mohl/a hradit zastoupení zmocněncem). V případě, že náležitě neosvědčíte, že nemáte dostatek prostředků, soud tyto údaje sám nezjišťuje a doklady nezaopatřuje, ale rozhodne usnesením o zamítnutí vašeho návrhu.

K  doložení vašich příjmů a majetkových poměrů se nepoužívá v praxi vždy formulář. Můžete použít formulář používaný soudy v občanském soudním řízení (ke stažení zde) anebo popsat vaše příjmy a majetkové poměry v rámci podání a k podání přiložit dokumenty dokládající vaše příjmy a majetkové poměry.


VZOR návrhu poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu ke stažení zde.


4.    Mohu si zvolit zmocněnce, kterého mi soud ustanoví?


Jako poškozený nemáte nárok na ustanovení advokáta, kterého si sám zvolíte. Můžete však zkusit soudu advokáta navrhnout, soud není vaším návrhem vázán, ale není vyloučeno, aby soud ustanovil advokáta, kterého mu navrhnete.

5.    Lze podat návrh na rozhodnutí o ustanovení zmocněnce i v pozdějších stádiích řízení?

Návrh na ustanovení zmocněnce je možné podat pouze v přípravném řízení a v nalézacím řízení před soudem prvního stupně. Návrh na ustanovení zmocněnce je možné podat v průběhu celého řízení před soudem prvního stupně, v případě že jste uplatnil včas nárok na náhradu škody (tj. nejpozději v hlavním líčení před zahájením dokazování). Pokud neuplatníte včas nárok na náhradu škody, nemůže již později podat ani návrh na ustanovení zmocněnce. Soud vám již nemůže ustanovit zmocněnce v dalších stádiích řízení tj. v řízení odvolacím nebo v řízení o mimořádných opravných prostředcích.

6.    Může soud v průběhu řízení ustanovení zmocněnce zrušit?

Pokud se změní vaše příjmy nebo majetková situace tak, že máte dostatek prostředků na náhradu nákladů vzniklých s přibráním zmocněnce, nebo nemůže-li vás zmocněnec z důležitých důvodů dále zastupovat, může soud rozhodnout o zproštění povinnosti zmocněnce vás zastupovat.

7.    Nejsem spokojený s ustanoveným zmocněncem? Je možné zmocněnce změnit?

Soud může rozhodnout (v tomto případě i soud druhého stupně) o zproštění povinnosti zmocněnce poškozeného zastupovat, pokud zmocněnec nemůže z důležitých důvodů poškozeného dále zastupovat. 

Těmito důvody mohou být například narušení nezbytné důvěry mezi zmocněncem a poškozeným, pokud advokát v téže věci nebo ve věci související poskytl právní služby jinému (např. obviněnému), jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy poškozeného, kterému byl ustanoven, zájmy poškozeného jsou v rozporu se zájmy zmocněnce nebo osoby jemu blízké apod. (jedná se zejména o důvody stanovené v § 19 a 20 odst. 2 zákona o advokacii.), zmocněnec nezastupuje pro nemoc nebo z jiných důvodů delší dobu poškozeného apod.


Jako poškozený můžete podat soudu návrh na zproštění povinnosti zmocněnce poškozeného zastupovat. Současně s návrhem na zproštění zmocněnce povinnosti zastupovat je vhodné v případě, že bezplatnou právní pomoc nadále potřebujete, podat nový návrh na ustanovení zmocněnce pro případ, že stávající zmocněnec bude zastupování zproštěn. Proti rozhodnutí o zproštění zmocněnce povinnosti zastupovat je možné podat do 3 dnů od doručení usnesení podat stížnost, která má odkladný účinek.

VZOR návrhu poškozeného, kterému byl přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, na zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti zastupování ke stažení zde.

VZOR stížnosti poškozeného proti rozhodnutí soudu o zproštění ustanovení zmocněnce povinnosti zastupování
ke stažení zde.8.    Soud můj návrh na ustanovení zmocněnce zamítl. Mohu se odvolat?


O návrhu poškozeného na ustanovení zmocněnce rozhoduje soud usnesením, proti kterému můžete do 3 dnů od doručení usnesení podat stížnost.

9.    Odvolací soud mé stížnosti nevyhověl a nepřiznal mi nárok na ustanovení zmocněnce? Mohu bezplatnou právní pomoc získat jinak?

Pokud vám soud nevyhověl, můžete podat žádost o určení advokát, který vás může zastoupit v řízení bezplatně nebo za sníženou odměnu k České advokátní komoře. Tam můžete svou žádost směřovat, i pokud nesplňujete podmínky nároku na ustanovení zmocněnce soudem (např. nevznikla vám škoda na zdraví ani na majetku, proto nemůžete uplatnit nárok na náhradu škody). Více informací, jak podat tuto žádost, najdete zde.    

10.    Nemám prostředky na úhradu nákladů na znalecký posudek. Může náklady na znalecký posudek hradit stát?


Náklady na znalecký posudek se rozumí znalečné tj. odměna za znalecký úkon a náhrada hotových výdajů znalce. Pokud máte jako poškozený nárok na ustanovení zmocněnce, můžete žádat, aby předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce rozhodl o tom, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který vyžádáte. Vaší žádosti nebude vyhověno, pokud znalecký posudek není pro objasnění věci zřejmě potřebný, nebo znalecký posudek již vyžádal orgán činný v trestním řízení.


O úhradu nákladů na znalecký posudek je možné požádat, až poté, co rozhodnutí o nároku na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu nabude právní moci. Znalecký posudek je možné vyžádat i před tím, než bude o otázce hrazení nákladů na znalecký posudek rozhodnuto – v takovém případě však riskujete, že v případě zamítavého rozhodnutí tyto náklady ponesete. Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce se omezí pouze na rozhodnutí, zda náklady na pořízení znaleckého posudku ponese stát, ale sami znalecký posudek neobstarávají. Ten si musíte obstarat sami. Proti zamítavému usnesení je možné podat do 3 dnů od doručení usnesení stížnost, která nemá odkladný účinek.

VZOR žádosti poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek,který si poškozený vyžádá ke stažení zde.

11.    Mám jako poškozený nárok na náhradu nákladů trestního řízení ?
   
Pokud vám byl alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody, je vám odsouzený povinen nahradit rovněž náklady potřebné k účelnému uplatnění vašeho nároku na náhradu škody v trestním řízení. To se vztahuje na náklady související s přibráním zmocněnce, tedy na i odměnu a hotové výdaje advokáta, pokud vaším zmocněncem byl advokát. Poškozenému lze přiznat hotové výdaje jeho i jeho zmocněnce (jízdné, stravné, nocležné, poštovné), ztrátu na výdělku poškozeného i jeho zákonného zástupce či zmocněnce, náklady, které poškozený musel vynaložit k prokázání výše škody způsobené trestným činem (např. náklady znaleckého posudku). V některých případech může soud přiznat poškozenému náhradu nákladů i tehdy, pokud mu nebyl přiznán nárok na náhradu škody.

Soud vám přizná náklady řízení však pouze tehdy, pokud po pravomocném skončení trestního stíhání podáte návrh na jejich přiznání a prokážete jejich výši. Nárok musíte uplatnit do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozsudku, jinak zaniká. Návrh na přiznání nákladů řízení může mít jakoukoliv formu podání, tedy písemně nebo ústně do protokolu. Pokud nesouhlasíte s výší přiznaných nákladů, můžete podat proti usnesení o povinnosti k náhradě nákladů poškozeného stížnost. Pokud vám odsouzený přiznané náklady řízení neuhradí dobrovolně, můžete jejich náhradu vymáhat exekucí (výkonem rozhodnutí). Náklady trestního řízení lze uplatnit i v řízení proti mladistvému, nebo pokud soud rozhodl trestním příkazem.

VZOR návrhu poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému nahradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení nebo jiných nákladů související s účastí poškozeného v trestním řízení ke stažení zde.

12.     Co když je pachatelem mladistvý?


V případě, že je pachatelem trestného činu mladistvý, tedy osoba starší 15 let, která nedosáhla 18 let věku, má trestní řízení některé zvláštnosti (trestní řízení proti mladistvému pachateli upravuje 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů – zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Nárok na náhradu škody uplatňuje a návrh na ustanovení zmocněnce se řídí úpravou dle trestního řádu a a postupuje se stejně, jak je výše uvedeno.   

Další informace o právech a postavení poškozeného v trestním řízení najdete v materiálu Ligy lidských práv: Jak si poradit v pozici oběti trestného činu.

 

13.   Vzory právních podání

 

 


 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy