Určování advokáta ČAK

1.    Kdy můžu požádat o určení advokáta Českou advokátní komorou?
2.    Jaké jsou podmínky určení advokáta ČAK?
3.    Jak požádat o určení advokáta ČAK?
4.    ČAK moji žádost o určení advokáta zamítla. Můžu se proti rozhodnutí odvolat?
5.    Může komora zrušit určení advokáta?

 
Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, musí advokát postupovat se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních klientů (čl. 6 odst. etického kodexu). V těchto případech nemůže odmítnout poskytnutí právní služby s odůvodněním, že pro danou oblast nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí.

1.    Kdy můžu požádat o určení advokáta Českou advokátní komorou?


Pokud nesplňujete podmínky pro ustanovení advokáta soudem tj. pokud si nemůžete právní pomoc advokáta dovolit a

  •  potřebujete právní pomoc mimo soudní řízení (např. k sepsání smlouvy, právní poradu apod.) nebo
  • potřebujete právní pomoc v oblasti práva, ve které není možnost požádat o ustanovení zástupce soudem (tj. ve správním řízení, v řízení před ústavním soudem) nebo
  • nesplňujete podmínky pro bezplatnou právní pomoc advokáta v občanskoprávním nebo trestní řízení nebo v správním řízení soudním, soud vám tento nárok nepřiznal nebo
  • pokud vám soud ustanovil zástupcem jinou osobu než advokáta (v občanskoprávním řízení) a trváte na tom, že potřebujete advokáta

 

máte možnost požádat Českou advokátní komoru (dále ČAK) o určení advokáta.  Tato možnost je tedy pouze podpůrná, pokud nemáte možnost získat bezplatnou právní pomoc v rámci některého z typů řízení, můžete požádat o určení advokáta, který Vás bude zastupovat za standardní odměnu (to pro případ, že se Vám nepodařilo najít advokáta z jiných než finančních důvodů) nebo který Vám bude právní služby poskytovat bezplatně nebo za sníženou odměnu.

2.    Jaké jsou podmínky určení advokáta ČAK?


ČAK určí žadateli advokáta za splnění následujících podmínek:

 

  • včas podaná žádost
  • nesplňujete podmínky pro ustanovení advokáta soudem (viz. výšek) a oslovil/a  jste nejméně dva advokáty, kteří vás odmítli zastupovat; to se dokazuje písemným prohlášením nejméně 2 advokátů, kteří odmítli právní pomoc poskytnout
  • potřebujete jednu konkrétní  právní službu, která nezbytně nutně nebo povinně vyžaduje zastoupení advokátem ze zákona. ČAK neurčuje advokáty k právním službám,  kde není zastoupení advokátem vyžadováno zákonem nebo není nezbytně nutné a rovněž ne ke generálnímu zastupování žadatele v různých kauzách
  • nesmí se jednat o zjevně bezdůvodné uplatňování práva, tuto skutečnost je oprávněn posoudit až advokát, který byl žadateli určen
  • v téže věci lze určit advokáta pouze jednou; to neplatí, odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby uvedené v § 19 AZ. V případě, že však advokát ukončí poskytování služeb, protože došlo k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo pokud klient neposkytuje nezbytnou součinnosti, nelze vám určit v téže věci advokáta znovu.

 

3.    Jak požádat o určení advokáta ČAK?

Pokud žádáte o určení advokáta bezplatně nebo za sníženou odměnu, musíte současně s podáním návrhu na určení advokáta prokázat, že vaše příjmové a majetkové poměry poskytnutí právních služeb odůvodňují. 

Žádost se podává prostřednictvím předepsaného formuláře – ke stažení zde.


Vzor vyplněné žádosti najdetezde

K žádosti je třeba přiložit prohlášení o příjmech a majetkových poměrech k určení advokáta – ke stažení zde.

Žádost spolu  s Prohlášením se zasílá na adresu:
 
Česká advokátní komora
Pobočka Brno
nám. Svobody 84/15
602 00  Brno

Určování advokátů vykonává pouze pobočka ČAK v Brně.

4.    ČAK moji žádost o určení advokáta zamítla. Můžu se proti rozhodnutí odvolat?

Řízení o žádosti o určení advokáta (bez ohledu na to, o jaký druh poskytnutí právních služeb je žádáno) je řízením podle správního řádu, musí být teď odůvodněno.  Vzhledem k tomu, že se podle § 55 odst. 6 zákona o advokacii jedná o řízení jednoinstanční, nelze se proti němu odvolat. Proti rozhodnutí ČAK, které nabývá právní moci doručením, lze však podat žalobu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. V soudním řízení správním lze požádat o ustanovení zástupce, který vás bude zastupovat bezplatně. Více v sekci soudní řízení správní. 

5.    Může komora zrušit určení advokáta?

Povinnost určeného advokáta poskytnout právní služby bezplatně nebo za sníženou odměnu Komora kdykoli, popřípadě i se zpětnou účinností, zruší nebo změní, jestliže se po dobu poskytování právních služeb určeným advokátem ukáže, že poměry klienta poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení jeho určení k poskytování právních služeb, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy