Správní řízení


1.    Co je veřejná správa, státní správa, samospráva?


2.    Jak mohu získat právní pomoc ve správní oblasti?


3.    Mohu získat bezplatnou právní pomoc ve správním řízení?


4.    Mohu být osvobozen od správních poplatků ve správním řízení?


5.    Dostal jsem správní rozhodnutí, s nímž nesouhlasím. Co mohu dělat?

 
1.    Co je veřejná správa, státní správa, samospráva?

Pod pojem veřejné správy zahrnujeme jak státní správu, tak samosprávu. Například obecní úřady a krajské úřady vykonávají samosprávu, ale zároveň také určité vybrané oblasti státní správy na ně přenesené státem. Samosprávu vykonává např. vysoká škola nebo některé stavovské komory; státní správu zase ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy. Rozhodnutí veřejné správy podléhají soudnímu přezkumu ve správním soudnictví (viz bezplatná právní pomoc v soudním řízení správním). Způsob a rozsah přezkumu se stanoví buď ve správním řádu, nebo ve zvláštních zákonech, upravujících to které odvětví veřejné správy.

Správní řízení se vede například o:

 • sociálních dávkách,
 • stavebních věcech, typicky o vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • přestupcích, včetně přestupků v silničním provozu,
 • záboru veřejných prostranství,
 • vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • ohlašování shromáždění,
 • registraci občanských sdružení,
 • daních a správních poplatcích, apod.2.    Mohu získat právní pomoc ve správní oblasti?


Vaše možnosti dosáhnout právní pomoci spadají do dvou velkých oblastí v závislosti na tom, v jakém stádiu se vaše záležitost nachází.

V případě, že ve věci dosud nebylo zahájeno žádné správní řízení anebo bylo zahájeno správní řízení, ale nebylo dosud vydáno rozhodnutí, najdete informace o právní pomoci ve správním řízení v tomto textu.  Informace zde uvedené vás budou rovněž zajímat i v případě, kdy rozhodnutí vydáno bylo a zároveň lze proti tomuto rozhodnutí použít opravné prostředky (odvolání), pro jejichž podání ještě neuplynula lhůta.   


Pokud bylo už o vámi podaných opravných prostředcích proti rozhodnutí rozhodnuto, bude vás zajímat sekce o bezplatné právní pomoci v soudním řízení správním,neboť právě jedině prostřednictvím správních soudů můžete toto konečné rozhodnutí napadnout.  Také v případě, že ve věci nedošlo k vydání rozhodnutí a byl pouze správním orgánem učiněn určitý zásah (nezákonný zásah) anebo naopak veřejná správa přes vaše urgence nic nečiní a zaujímá pozici mrtvého brouka (nečinnost), bude vás zajímat sekce o bezplatné právní pomoci v soudním řízení správním, protože i proti tomu soudy poskytují ochranu.

3.    Mohu získat bezplatnou právní pomoc ve správní řízení?

Ve správním řízení nemáte možnost, aby vám byl správním orgánem ustanoven právní zástupce, který vás bude zastupovat bezplatně.  Můžete však požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.  Jak požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru najdete zde.  Můžete se také obrátit na některého poskytovatele bezplatné právní pomoci mimo soudní řízení. Kontakty najdete v sekci bezplatná právní pomoc mimo řízení. Případně na nevládní organizaci (NNO) specializující se na problematiku, které se správní řízení týká – kontakty dle specializace NNO  najdete dle speciálních oblastí pomoci zde.

4.    Mohu být osvobozen od správních poplatků ve správním řízení?

Správní poplatky ve správním řízení jsou upraveny zákonem 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeho příloha obsahuje podrobný sazebník poplatků za různé úkony správních orgánů a obsahuje také konkrétní, zejména věcná, ale i osobní osvobození.


Osvobozeny jsou i úkony

 • související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,
 • prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
 • pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku
 • pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
 • pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),
 • pro účely využití volebního práva,
 • související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, a některé další...


5.    Dostal jsem správní rozhodnutí, s nímž nesouhlasím. Co mohu dělat?

Pokud obdržíte úřední písemnost, nejprve si ji pozorně přečtěte. Měli byste z ní zjistit, který úřad vám píše, jaké věci se písemnost týká a co se od vás očekává. Jestliže se bude jednat o správní rozhodnutí, bude zpravidla označeno výrazně „rozhodnutí“ nebo „usnesení.“ Může však nést i jiné označení, například „závazné stanovisko“. V mnoha případech může být významná i jiná písemnost, která ještě není finálním rozhodnutím. Může se například jednat o informaci o tom, že probíhá určité řízení a současně o výzvu, aby se účastníci řízení k předmětu řízení vyjádřili. Vaše vyjádření může být pro další průběh řízení důležité. Pokud nevíte, jestli pro vás z doručené písemnosti vyplývá nějaká povinnost nebo zda je vhodné či dokonce nezbytné se k věci vyjádřit, vyhledejte právní pomoc (viz. otázka č. 3 „Mohu získat bezplatnou právní pomoc ve správním řízení?“).


Pokud zjistíte, že se jedná o rozhodnutí a s jeho obsahem nejste spokojeni (například se vám ukládá pokuta za přestupek, který jste nespáchali, na sousedním pozemku se povoluje výstavba, se kterou nesouhlasíte, správní úřad zamítl vaši žádost o přiznání sociálních dávek apod.), máte zpravidla možnost podat proti němu odvolání. Každé rozhodnutí musí podle zákona obsahovat poučení o tom, ke komu, jak a dokdy je možné se proti němu odvolat. Obsah odvolání je opět vhodné konzultovat s právníkem (viz. otázka č. 3 „Mohu získat bezplatnou právní pomoc ve správním řízení?“).

Pokud neuspějete ani v odvolacím řízení nebo pokud poučení v rozhodnutí říká, že není možné odvolání podat, máte většinou možnost podat žalobu ke správnímu soudu (viz sekce o právní pomoci v soudním řízení správním). Pokud se jedná o správní rozhodnutí, proti kterému je možné se odvolat, je podmínkou pro podání správní žaloby, že jste před tím využili své právo na odvolání proti rozhodnutí v soudním řízení. Samozřejmě v případě, že proti rozhodnutí nebylo možné odvolání podat, můžete podat správní žalobu rovnou. 

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy