Práva a povinnosti advokáta vůči klientovi


1.    Co by mělo být obsahem smlouvy mezi klientem a advokátem?
2.    Jaké jsou práva a povinnosti advokáta při poskytování právních služeb?
3.    Co dělat, pokud advokát poruší své povinnosti?
4.    Jak podat stížnost na advokáta?
5.    Co se stane v případě, že ČAK uzná oprávněnost stížnosti?
6.    Jak získat náhradu škody od advokáta?

 
1.    Co by mělo být obsahem smlouvy mezi klientem a advokátem?

Lze důrazně doporučit, aby mezi advokátem a klientem byla uzavřena písemná smlouva o poskytnutí právních služeb. Tato smlouva dá oběma stranám žádoucí právní jistotu ohledně jejich vzájemného vztahu. V praxi advokáti s klienty často neuzavírají smlouvy žádné; někdy pak z toho plynou problémy.


Obsahem smlouvy o poskytnutí právních služeb by mělo být následující:

•    vymezení právní věci anebo okruhu právních věcí, ohledně kterých je advokát povinen klientovi poskytovat právní služby,
•    stanovení cílů, kterých chce klient v těchto právních věcech dosáhnout,
•    prohlášení advokáta, že klientova věc není z právního hlediska zcela beznadějná, popř. stručný právní rozbor věci (řada problémů totiž vůbec nejsou problémy právní povahy a není možné je řešit právními prostředky),
•    stanovení kroků, které by advokát měl každopádně učinit (možno sjednat též termíny, do kdy budou příslušné kroky podniknuty), popř. stanovení kroků, které by advokát učinit neměl; zde může být sjednáno např. i to, že advokát za klienta podá návrh na přiznání bezplatné obhajoby v trestním řízení,
•    stanovení odměny advokáta popř. určení způsobu výpočtu odměny,
•    stanovení, zda je klient povinen zaplatit advokátovi zálohu a v jaké výši,
•    určení, zda odměna advokáta zahrnuje též náhradu hotových výdajů advokáta a dalších nákladů, které advokát s poskytováním právních služeb klientovi může mít
•     pravidla komunikace mezi klientem a advokátem, zejména jak často a jakým způsobem bude advokát klientovi podávat zprávy o své práci a o vývoji věci
•    způsob vyúčtování práce advokáta klientovi
Důležitou částí smlouvy je stanovení odměny advokáta. – viz. sekce Kolik stojí advokát ?

(1)    Výše uvedený text je převzatý z Manuálu právní pomoci Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.


2.    Jaké jsou práva a povinnosti advokáta při poskytování právních služeb?


Vedle povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb musí advokát při výkonu svého povolání plnit povinnosti, které mu ukládá jednak zákon o advokacii (ZA), jednak stavovské předpisy mezi nimi zejména Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů (etický kodex). Vedle povinností má advokát při výkonu svého povolání také některá oprávnění.

 

Povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb nebo odstoupit již od uzavřené smlouvy o poskytovaní právních služeb

Povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb nebo odstoupit již od uzavřené smlouvy o poskytovaní právních služeb má advokát v následujících případech (§ 19 odst.1 písm.a/ § 20 odst. 1 ZA a čl.8 etického kodexu)
1.    pokud advokát již poskytl právní služby jinému v téže věci nebo ve věci související, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá,
2.    pokud osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii ve společně, v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem stejného zaměstnavatele,
3.    pokud by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit,
4.     pokud se projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká
5.    pokud  zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké
6.    advokát musí odmítnout poskytnout právní službu v téže věci více osobám také tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech,
7.    advokát rovněž musí odmítnout poskytnutí právní služby ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí, advokát však nemusí takovou věc odmítnout, pokud toto klientovi vysvětlí a klient s poskytnutím právní služby souhlasí; v takovém případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. To se nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo určen Komorou,
8.    advokát musí odmítnout poskytnout právní službu i v případě, kdy by jejím poskytnutím byly ohroženy zájmy osoby, které právní služby již poskytuje, a to například i v důsledku pracovního přetížení advokáta,
9.    advokát má rovněž povinnosti odmítnout poskytnutí právní služby i tehdy, brání-li mu v jejím řádném poskytnutí jeho zdravotní či psychický stav.

V případech, kdy je advokát povinen nebo oprávněn právní služby odmítnout a hodlá tak učinit, má vždy povinnost provést přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o právní službu bezprostředně hrozí.

 

Povinnost chránit a prosazovat zájmy klienta a řídit se jeho pokyny
Pokyny klienta však není advokát vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. Advokát je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty . (blíže čl.6 etického kodexu)

 

Povinnost zachovávat mlčenlivost
Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance advokáta. Z povinnosti mlčenlivosti advokáta však existují výjimky. Zejména povinností mlčenlivosti advokáta není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu (tato povinnost se vztahuje pouze na některé trestné činy uvedené v § 167 trestního zákona).  Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v kárném řízení vedeném proti advokátovi, povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem.  Advokát nesmí použít na újmu klienta ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které od klienta nebo o klientovi získal v souvislosti s poskytováním právní služby. (čl. 6 odst. 4 etického kodexu)

 

Odpovědnost za škodu způsobenou klientovi
Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie; za škodu takto způsobenou zaměstnaným advokátem odpovídá klientovi zaměstnavatel advokáta. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem; Každý advokát je povinně ze zákona pojištěný pro případ škody způsobené klientovi (udělá-li tedy advokát chybu anebo poškodí-li klienta úmyslně, může se klient vůči advokátovi domáhat náhrady škody a tuto náhradu škody za advokáta, pokud by nemohl škodu nahradit, za něj nahradí pojišťovna, a to do výše minimálně 1 milion korun; Advokát je povinen nahradit škodu celou.

 


Další povinnosti advokáta při poskytování služby

•    Advokát má povinnost ustanovit si v případě jakékoliv překážky při vykonávání advokacie po dohodě s klientem svého zástupce (§ 27)

•    Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, musí advokát postupovat se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních klientů (čl. 6 odst. 2 PPE)

•    Advokát nesmí bez souhlasu klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem.

•    Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.

•    Peníze a jiné hodnoty, které advokát převzal ke stanovenému účelu, je povinen opatrovat s péčí řádného hospodáře; nesmí je použít jinak než ke stanovenému účelu. Případné přírůstky hodnot je povinen vydat složiteli, nebylo-li dohodnuto jinak.Povinnosti související s ukončením poskytování služeb
•    Při ukončení poskytování právní služby je advokát povinen klientovi nebo jeho zástupci na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly; splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením  požadované odměny nebo výloh.

•    Pokud se nedohodnete s advokátem jinak nebo neučiníte jiné opatření, advokát je povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o poskytování právních služeb, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá (§ 20 odst.4 ZA, čl.8 PPE) .


Nejdůležitější oprávnění advokáta, které má při poskytování služeb klientovi:

 

Odmítnout poskytnutí právních služeb
Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout, pokud nebyl k poskytování právních služeb klientovi ustanoven soudem nebo určen Komorou  (viz. dále určování advokáta ČAK). Advokát je však povinen odmítnout poskytnutí služby i v případě ustanovení soudem nebo určení Komorou z důvodů uvedených v § 19 ZA (prvních 5 výše uvedených důvodů)

 

Odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb (§ 20 ZA)
Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb, popřípadě požádat o zrušení ustanovení či požádat Komoru o určení jiného advokáta, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Advokát je oprávněn takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů. Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Možnost odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb z důvodu, že klient nesložil přiměřenou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb, nepřichází v úvahu, pokud byl advokát ustanoven soudem nebo určen komorou k poskytnutí služeb bezplatně. Tzv. substituční oprávnění, tj. nechat se zastoupit v rámci svého pověření jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem (§ 26 ZA)

3.    Co dělat, pokud advokát poruší své povinnosti?

Pokud se dostanete s advokátem do sporu, měli byste zvážit, zda spolupráci s advokátem ukončit.  Klient má právo advokáta kdykoliv změnit.  Ukončení smlouvy s advokátem nemusí klient ani nikterak zdůvodňovat. V případech, že je advokát ustanoven soudem nebo určen ČAK je tento proces složitější (jak postupovat najdete v sekcích vztahujících se k jednotlivým řízením).  Klient se může dostat s advokátem do sporu, aniž by advokát své povinnosti jakkoli porušil (např. klient má nerealistická očekávání), a naopak advokát může porušovat své povinnosti, a to i vůči klientovi, ale klientovi toto nevadí. Často se ovšem též stane, že spor mezi klientem a advokátem vznikne právě proto, že advokát porušil své povinnosti vůči klientovi. V obou situacích bude klient muset zvažovat, zda by neměl vztah s advokátem ukončit. Zde je zapotřebí zdůraznit, že klient může od advokáta kdykoli odejít a vyhledat služby advokáta jiného. Ukončení smlouvy s advokátem nemusí klient ani zdůvodňovat. Pokud klient přestane svému advokátovi důvěřovat, lze ukončení spolupráce s dotyčným advokátem do určité míry doporučit.
Advokát (i koncipient) jsou kárně odpovědni za kárné provinění, jímž se rozumí závažné nebo opětovné porušení povinností, stanovených zákonem nebo stavovským předpisem. Advokát (i koncipient) podléhá tzv. kárné pravomoci České advokátní komory, která nad advokáty vykonává určitý dohled a je oprávněna advokáta potrestat. Pokud máte pochybnosti o správném jednání advokáta, můžete na něj podat Komoře stížnost.

4.    Jak podat stížnost na advokáta?


Pokud máte pochybnosti o správném jednání advokáta, můžete na něj podat ČAK stížnost. Stížnost lze zaslat na adresu: Česká advokátní komora, kontrolní oddělení, Národní 10, 110 00 Praha 1, případně na adresu hlavního sídla Komory, které je kontrolnímu oddělení předá. ČAK vaši stížnost prošetří, a měli byste být  o postupu při vyřizování stížností pravidelně informováni.

5.    Co se stane v případě, že ČAK uzná, že stížnost je oprávněná?


Prokáže-li se, že je stížnost oprávněná, je vypracována kárná žaloba. Právo podat proti advokátovi kárnou žalobu má jednak předseda Kontrolní rady České advokátní komory (lze kontaktovat prostřednictvím kanceláře České advokátní komory – oddělení pro věci kárné, Praha 1, Národní 16, email: odbokarneko@cak.cz) anebo Ministr spravedlnosti České republiky (adresa Ministerstva spravedlnosti je Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, email na sekretariát ministra je SM@msp.justice.cz). Klient sám žalobu podat nemůže a odmítnou-li oba kární žalobci kárnou žalobu podat, nezmůže s tím klient nic. O tom, zda se advokát dopustil porušení povinností uložených mu zákonem o advokacii a stavovskými předpisy a o jeho případném kárném postihu rozhoduje kárná komise Komory. Za kárné provinění lze uložit advokátovi pět druhů kárných opatření (napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu, dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, vyškrtnutí ze seznamu advokátů).

6.    Jak získat náhradu škody od advokáta?

V pravomoci ČAK není rozhodovat o náhradě škody.  Podáním stížnosti na advokáta k České advokátní komoře můžete dosáhnout potrestání advokáta za porušení jeho povinností, kárný senát nemůže však advokátovi uložit, aby vám jako klientovi zaplatil odškodné.  Pokud v souvislosti s poskytnutou službou advokát způsobí škodu, pak za ni sám plně odpovídá. Odmítne-li advokát škodu nahradit, musí poškozený svůj nárok proti advokátovi uplatnit přímo u soudu. Je tedy třeba podat žalobu k soudu.

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy