Právní pomoc a advokáti


1.    Kdo je advokát?
2.   Jaké služby poskytuje advokát?

 
1.    Kdo je advokát?

Advokát je fyzická osoba zapsaná u České advokátní komory. Tuto skutečnost je možno ověřit u České advokátní komory, která má sídlo v Praze (Praha 1, Národní 16) a v Brně (nám. Svobody 84/15) a dále řadu regionálních poboček, anebo na internetovém seznamu advokátů České advokátní komory.

 

Advokát je podnikatel, který (zpravidla) za úplatu poskytuje právní služby, při své činnosti je ale vázán řadou povinností. Tyto povinnosti jsou stanoveny zákonem o advokacii  (zákon č. 85/1996 Sb.), v jiných předpisech státu a v předpisech vydaných Českou advokátní komorou . Tyto povinnosti vyjadřují veřejný zájem na tom, aby právní služby byly poskytovány kvalitně, aby advokáti se svými klienty jednali v souladu s právem a aby advokacie jako povolání požívala ve společnosti přiměřenou úctu.

 

V České republice nyní působí přibližně 9 tisíc advokátů. Pojem advokát nelze zaměňovat s pojmem právník (právník je každý, kdo se věnuje právu jako svému povolání: např. soudce, podnikový právník, asistent na právnické fakultě, popřípadě kdo má vysokoškolské právnické vzdělání) ani s pojmem doktor práv (JUDr. je akademická hodnost). Všichni advokáti jsou právníky, ale jen někteří z právníků jsou advokáty. A jen někteří z právníků (a z advokátů) jsou doktory práv. Pokud určitá osoba není zapsaná na České advokátní komoře, není advokátem, nesmí se za advokáta označovat a neměla by se věnovat soustavně poskytování právních služeb za úplatu. Taková osoba nicméně může být právníkem (1).

2.    Jaké služby poskytuje advokát?

 

Právní služby advokátů lze rozdělit na 4 základní skupiny:

 

  • právní poradenství, tedy poskytování právních informací a vypracovávání právních rozborů; výstupem z této činnosti je ústní nebo písemné sdělení určitých informací klientovi (typicky doporučení dalšího postupu);
  •  sepsání listin či jiných textů, k jejichž zpracování je třeba právních znalostí, aniž by existoval spor; jedná se zejména o sepsání smluv či jednostranných právních úkonů (například smlouvy o prodeji nemovitosti, zástavní smlouvy apod.);
  • zpracování podání a jiných právních úkonů, ať již vůči osobám, se kterými klient je či může být ve sporu, nebo v řízení před soudy, správními či jinými orgány (například žaloby, odvolání, vyjádření, žádosti, trestní oznámení apod.);
  • zastupování v řízeních a zastupování vůči protistranám, s nimiž klient je nebo může být ve sporu (může se jednat o řízení před soudem nebo před správním orgánem, například stavebním úřadem, policií apod.).

 

V praxi advokát tyto typy služeb v konkrétních právních kauzách různě kombinuje. Každopádně je třeba sjednat s advokátem vždy, že klientovi poskytne veškeré právní služby, které jsou nebo v budoucnu budou nutné či vhodné k účinnému uplatňování klientových práv. (2)


(1) a (2) Výše uvedený text je převzatý z Manuálu právní pomoci Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy